Sol·licitar afiliació per viduïtat o orfandat

Els vidus i vídues i els orfes i òrfenes de mutualistes podran pertànyer al mutualisme judicial, en condició de mutualista per dret derivat, sempre que compleixin els requisits establerts.

Es consideren assimilats als vidus i vídues els convivientes o els qui percebin pensió de viduïtat de Classes Passives per haver estat cònjuges de mutualistes inclosos en el camp d'aplicació del Mutualisme Judicial.

Es considera equiparat a l'orfe o a l'òrfena el fill o la filla menor d'edat o major incapacitat/incapacitada que hagi estat abandonat/abandonada per pare o mare mutualista, sempre que compleixin els requisits.

Per als casos que no hi ha vidu/a, els fills han de presentar una sol·licitud per cadascun dels orfes.

DOCUMENTACIÓ QUE ÉS NECESSARI APORTAR

Només per a presentació presencial:

  • Formulari de sol·licitud: SOL·LICITUD D'AFILIACIÓ PER VIDUÏTAT O ORFANDAT.

  • Si no autoritza a la Mutualitat a consultar les dades de defunció: còpia del certificat de defunció.

  • Si no autoritza a la Mutualitat a consultar les dades d'assegurament sanitari: certificat que acrediti que ni el sol·licitant i els beneficiaris estan inscrits en un altre règim de Seguretat social.

  • En els supòsits de separació o divorci: si no autoritza a la Mutualitat a consultar les dades d'assegurament sanitari, haurà d'aportar còpia del títol de pensionista de viduïtat.

Icona Clau

Per utilitzar aquest servei no és necessari estar donat de alta com a beneficiari de la Mutualitat General Judicial. La seva identificació es realitzarà mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa ha d'estar donat de alta en aquest sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos.

Consulti els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

L'afiliació per viduïtat o orfandat es pot sol·licitar de forma presencial en els Serveis centrals i les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, així com en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.