Afiliació de Viudes/us i Orfes/as

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
2 mesos
Silenci
Estimatori

AFILIACIÓ DE VIUDES/US I ORFES

Podran pertànyer al mutualisme judicial, en condició de mutualista per dret derivat, sempre que complisquen els requisits establits els viudos i viudes, els orfes i òrfenes de mutualistes, actius i jubilats.

Es consideren assimilats als viudos i viudes els convivientes o els qui perceben pensió de viudetat de Classes Passives per haver sigut cònjuges de mutualistes inclosos en el camp d'aplicació del Mutualisme Judicial.

Es considera equiparat a l'orfe o a l'òrfena el fill o la filla menor d'edat o major incapacitat/incapacitada que haja sigut abandonat/abandonada per pare o mare mutualista, sempre que complisquen els requisits.
 

Tramitació:

Els tràmits d'afiliació de Viudes/us i Orfes/as es realitzaran de forma presencial en els Servicis Centrals i Delegacions Provincials de Mugeju, així com en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o bé es pot sol·licitar ONLINE en esta SEU ELECTRÒNICA, presentant:

  • Model A-2 SOL·LICITUD PER A l'AFILIACION DE VIUDOS/VIUDES I ORFES/ÒRFENES, degudament emplenat i firmat en tots els seus apartats. Per als casos que no hi ha viudo/a, els fills han de presentar una sol·licitud per cada orfe i/o òrfena
  • La documentació que s'assenyala en aquest model, segons el cas.
  • En el cas que trie com a entitat mèdica l'INSS, haurà d'aportar el nombre d'afiliació a la TGSS si no ha sigut titular del Règim General de Seguretat Social.
  • En el supòsit de sol·licitar la inclusió de nous beneficiaris/as a càrrec del/la sol·licitant (viudo/viuda), quan no figuraven com a beneficiaris del mutualista mort, s'acompanyara també el document A-3. SOL·LICITUD D'ALTA DE BENEFICIARIS/BENEFICIÀRIES, degudament emplenat

Icona Clau Per a la realització d'este tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve para el quin haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica.

Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

Tots els tràmits relacionats amb l'Afiliació de Viudes/us i Orfes/as es poden realitzar de forma presencial en els Servicis Centrals i Delegacions provincials de Mugeju, així com en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, presentant:

  • Model A-2 SOL·LICITUD PER A l'AFILIACION DE VIUDOS/VIUDES I ORFES/ÒRFENES, degudament emplenat i firmat en tots els seus apartats. Per als casos que no hi ha viudo/als fills han de presentar una sol·licitud per cada orfe i/o òrfena
  • La documentació que s'assenyala en aquest model, segons el cas.
  • En el cas que es trie com a entitat mèdica l'INSS, s'haurà d'aportar el nombre d'afiliació a la TGSS si no ha sigut titular del Règim General de Seguretat Social.
  • En el supòsit de sol·licitar la inclusió de nous beneficiaris/as a càrrec del/la sol·licitant (viudo/viuda), quan no figuraven com a beneficiaris del mutualista mort, s'acompanyara també el document A-3. SOL·LICITUD D'ALTA DE BENEFICIARIS/BENEFICIÀRIES, degudament emplenat.