Afiliació

AFILIACIÓ OBLIGATÒRIA:

L'afiliació de mutualistes titulars DE NOU INGRÉS es realitza mitjançant el següent procediment: Afiliació obligatòria d'ofici

Els TITULARS QUE REINGRESEN des d'una situació de baixa en la Mutualitat per passar a la situació administrativa de JUBILATS/AS: Els funcionaris i funcionàries que hagin estat baixa com a mutualistes obligatoris, per qualsevol de les causes establertes, sempre que percebin pensió de jubilació causada en la seva condició de personal al servei de l'Administració de Justícia, hauran de sol·licitar expressament la seva reincorporació a la Mutualitat com a jubilats i jubilades.

El tràmit es pot sol·licitar ONLINE en aquesta SEU ELECTRÒNICA o bé de forma presencial en els Serveis Centrals i Delegacions provincials de Mugeju, així com en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Hauran de presentar:

  • El MODEL A-1 SOL·LICITUD PER L'AFILIACION I VARIACIÓ DE DADES DE TITULARS, degudament emplenat i signat.
  • El document que els declari Jubilats/as en la seva condició de personal al servei de l'Administració de Justícia
     

AFILIACIÓ VOLUNTÀRIA:

L'opció de continuïtat com a mutualista voluntari haurà de ser exercitat pel propi interessat davant la Mutualitat, en el termini d'un mes, a partir de la data en la qual s'efectuï la notificació de l'acord o de la declaració d'excedència voluntària, de la pèrdua de la condició de membre de les Carreres, Cossos i Escales de l'Administració de Justícia, o de l'exercici del dret de transferència establert en l'article 11.2 de l'Annex VIII de l'Estatut dels Funcionaris de les Comunitats Europees, aprovat pel Reial decret 259/1968, del Consell, de 29 de febrer, sent baixa, en cas de no exercitar-ho, amb efectes de la data del fet causant. 
 

Si no s'exercités el dret d'opció en el termini assenyalat o es perdés posteriorment, per renúncia o impagament de les quotes no podrà instar-se ni recuperar-se la condició de mutualista amb caràcter voluntari.
 

Tramitació:

L'afiliació voluntària, SEMPRE es tramita a instàncies d'interessat o de la interessada. Es pot realitzar de forma presencial presentant el MODEL DE SOL·LICITUD D'AFILIACIÓ VOLUNTÀRIA, degudament emplenat i signat.

Icona Clau Per a la realització d'aquest tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve para el quin haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica.

Aquesta tramitació porta implícit el consentiment exprés perquè Mugeju pugui verificar les dades d'identificació i residència

Consulti els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

Els tràmits relacionats amb el reingrés, tant al servei actiu com a la situació de Jubilat/a, així com l'afiliació voluntària de titulars es poden realitzar de forma presencial en els Serveis Centrals i Delegacions provincials de Mugeju, així com en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


Reingrés de titulars: S'haurà d'emplenar el Model A-1 SOL·LICITUD PER L'AFILIACION I VARIACIÓ DE DADES DE TITULARS, i acompanyar còpia dels documents que s'assenyalen en aquest model, segons el cas:

  • Altes titulars en excedència, que es reincorporen al servei actiu: Còpia del nomenament i data de presa de possessió.
  • Els titulars que reingresen des d'una situació de baixa en la Mutualitat per passar a la situació administrativa de JUBILATS/AS: Document que els declari Jubilats/as en la seva condició de personal al servei de l'Administració de Justícia

Afiliació voluntària: S'haurà de presentar el MODEL DE SOL·LICITUD DE MUTUALISTA VOLUNTARI, degudament emplenat i signat.