Afiliación

AFILIACIÓN OBRIGATORIA:

A afiliación de mutualistas titulares DE NOVO INGRESO realízase mediante o seguinte procedemento: Afiliación obrigatoria de oficio

Os TITULARES QUE REINGRESEN desde unha situación de baixa na Mutualidade por pasar á situación administrativa de XUBILADOS/AS: Os funcionarios e funcionarias que causasen baixa como mutualistas obrigatorios, por calquera das causas establecidas, sempre que perciban pensión de xubilación causada na súa condición de persoal ao servizo da Administración de Xustiza, deberán solicitar expresamente a súa reincorporación á Mutualidade como xubilados e xubiladas.

O trámite pódese solicitar EN LIÑA nesta SEDE ELECTRÓNICA ou ben de forma presencial nos Servizos Centrais e Delegacións provinciais de Mugeju, así como en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Deberán presentar:

  • O MODELO A-1 SOLICITUDE PARA A AFILIACION E VARIACIÓN DE DATOS DE TITULARES, debidamente cuberto e asinado.
  • O documento que lles declare Xubilados/as na súa condición de persoal ao servizo da Administración de Xustiza
     

AFILIACIÓN VOLUNTARIA:

A opción de continuidade como mutualista voluntario deberá ser exercitado polo propio interesado ante a Mutualidade, en o prazo dun mes, a partir da data na que se efectúe a notificación do acordo ou da declaración de excedencia voluntaria, da perda da condición de membro das Carreiras, Corpos e Escalas da Administración de Xustiza, ou do exercicio do dereito de transferencia establecido no artigo 11.2 do Anexo VIII do Estatuto dos Funcionarios das Comunidades Europeas, aprobado polo Real Decreto 259/1968, do Consello, do 29 de febreiro, causando baixa, en caso de non exercitalo, con efectos da data do feito causante. 
 

Se non se exercitase o dereito de opción no prazo sinalado ou se perdese posteriormente, por renuncia ou falta de pagamento das cotas non poderá instarse nin recuperarse a condición de mutualista con carácter voluntario.
 

Tramitación:

A afiliación voluntaria, SEMPRE se tramita a instancia de interesado ou da interesada. Pódese realizar de forma presencial presentando o MODELO DE SOLICITUDE DE AFILIACIÓN VOLUNTARIA, debidamente cuberto e asinado.

Icona Crave Para a realización deste trámite en liña deberá estar dado de alta como mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación farase a través do sistema Cl@ve para o cal deberá estar dado de alta na este plataforma ou ben dispor de dni-electrónico ou dun dos certificados dixitais admitidos pola sede electrónica.

Esta tramitación leva implícito o consentimento expreso para que Mugeju poida verificar os datos de identificación e residencia

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

Os trámites relacionados con o reingreso, tanto ao servizo activo como á situación de Xubilado/a, así como a afiliación voluntaria de titulares pódense realizar de forma presencial nos Servizos Centrais e Delegacións provinciais de Mugeju, así como en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.


Reingreso de titulares: Deberase cubrir o Modelo A-1 SOLICITUDE PARA A AFILIACION E VARIACIÓN DE DATOS DE TITULARES, e acompañar copia dos documentos que se sinalan no este modelo, segundo o caso:

  • Altas titulares en excedencia, que se reincorporan ao servizo activo: Copia do nomeamento e data de toma de posesión.
  • Os titulares que reingresen desde unha situación de baixa na Mutualidade por pasar á situación administrativa de XUBILADOS/AS: Documento que lles declare Xubilados/as na súa condición de persoal ao servizo da Administración de Xustiza

Afiliación voluntaria: Deberase presentar o MODELO DE SOLICITUDE DE MUTUALISTA VOLUNTARIO, debidamente cuberto e asinado.