Alta de Beneficiaris

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
2 mesos
Silenci
Estimatori

Poden ser inclosos com a beneficiaris i beneficiàries del Mutualisme Judicial els familiars o assimilats a càrrec d'un mutualista en alta, amb els requisits establerts en el Règim General de la Seguretat Social.
 

Podran conservar la condició de beneficiaris i beneficiàries del Mutualisme Judicial el cònjuge que visqui separat d'un mutualista en alta o el matrimoni de la qual hagi estat declarat nul o dissolt per divorci, sempre que tinguin dret a percebre una pensió compensatòria per part del titular, i els fills que convisquin amb aquell.
 

REQUISITS

 1. Viure amb el titular del dret i a les seves expenses. No s'apreciarà falta de convivència en els casos de separació transitòria i ocasional per raó de treball, impossibilitat de trobar habitatge en el nou punt de destinació i altres circumstàncies similars.
 2. No percebre ingressos per rendiments derivats del treball, del cabdal mobiliari, del capital immobiliari o de pensió, superiors al doble de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples.
 3. No estar protegit, per títol diferent, a través de qualsevol dels règims que integren el Sistema espanyol de Seguretat Social amb una extensió i continguts anàlegs als establerts en el Règim General.

Tramitació: Emplenar el Model A-3 i acompanyar còpia dels documents que s'assenyalen en aquest model, segons el cas.
Quan es tracti de beneficiaris/beneficiàries que estant inclosos en la Mutualitat han estat baixa per qualsevol causa establerta, es podrà sol·licitar el  reingrés ONLINE a través de la SEU ELECTRÒNICA.

 1. En el cas de no signar l'autorització expressa hauran d'aportar:
  • Fotocòpia del DNI, per a Beneficiaris/as majors de 14 anys.
  • Certificats que acreditin que:
   • El seu beneficiari/beneficiària no figura com a titular ni com a beneficiari/beneficiària de l'altre progenitor/ de l'altra progenitora en cap dels altres règims de la Seguretat Social.
   • El seu beneficiari/beneficiària conviu i depèn econòmicament amb el/la titular del dret.
 2. S'adverteix que la declaració signada, en el MODEL A-3, sobre els requisits que han de reunir els beneficiaris i les beneficiàries, en el cas que s'apreciï falsedat en les dades que declara, pot donar lloc a infracció sancionable de conformitat amb el Reglament de la Mutualitat.
 3. ÉS OBLIGATORI INFORMAR sobre les variacions de dades personals i sobre els canvis en la situació dels requisits que han de reunir els beneficiaris i les beneficiàries que estiguin inclosos en la cartilla del/ de la titular de MUGEJU.
  • Quan deixin de conviure i tenir dependència econòmica amb el/la titular.
  • Quan comencin a realitzar treball remunerat, o percebin renda patrimonial o pensió superior al doble de l'IPREM.
  • Quan passin a tenir la prestació d'assistència sanitària per un altre Règim de Seguretat Social, bé com a titulars o com a beneficiaris/as d'una altra persona. 

Quan es tracti de beneficiaris/beneficiàries que estant inclosos en la Mutualitat han estat baixa per qualsevol causa establerta, es podrà sol·licitar el tramiti del seu reingrés de forma ONLINE.

Icona Clau Per a la realització d'aquest tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve para el quin haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica.

Consulti els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

Tots els tràmits relacionats amb l'Alta de beneficiaris/beneficiàries es poden realitzar de forma presencial en els Serveis Centrals i Delegacions provincials de Mugeju, així com en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per a això hauran d'emplenar el Model A-3 i acompanyar còpia dels documents que s'assenyalen en aquest model, segons el cas.
 

CONYUGE/FILLS/FILLES
Còpia del Llibre de Família.
 

Excepte oposició expressa, es realitzarà la verificació que els beneficiaris/les beneficiàries no estan inscrits en un altre règim de seguretat social. En defecte d'això, la Acreditació ha de realitzar-se mitjançant la presentació d'alguns dels següents documents: Còpia compulsada del document d'afiliació al Règim de Seguretat Social al fet que estigui adscrit el cònjuge del/de la mutualista. Excepte oposició expressa, es realitzarà la verificació de les dades d'identificació i residència del/de la titular i dels beneficiaris/les beneficiàries. En defecte d'això, haurà d'aportar certificat acreditatiu d'empadronament

 • En el supòsit de beneficiaris/as discapacitats/as: Certificat expedit per l'IMSERSO, o per l'organisme corresponent de la Comunitat Autònoma en la qual resideixi l'interessat/la interessada, en el qual es qualifiqui la discapacitat.
 • En el supòsit de ex cònjuge: Sentència ferma de separació o de divorci o conveni regulador de la separació o divorci.
 • En el supòsit de parelles de fet: Còpia d'Inscripció en el Registre, o Certificat de l'Ajuntament, en el qual s'acrediti la convivència amb el/la mutualista titular per període superior a un any
 • En el supòsit d'adopció o acolliment temporal: Resolució administrativa o judicial que acrediti l'acolliment/adopció. En el supòsit d'acolliment internacional, a més inscripció en el Registre Consular, o en defecte d'això, informe de reagrupació familiar i certificat d'idoneïtat.