Alta de Beneficiarios

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
2 meses
Silencio
Estimatorio

Poden ser incluídos como beneficiarios e beneficiarias do Mutualismo Xudicial os familiares ou asimilados a cargo dun mutualista en alta, cos requisitos establecidos no Réxime Xeral da Seguridade Social.
 

Poderán conservar a condición de beneficiarios e beneficiarias do Mutualismo Xudicial o cónxuxe que viva separado dun mutualista en alta ou cuxo matrimonio fose declarado nulo ou disolto por divorcio, sempre que teñan dereito a percibir unha pensión compensatoria por parte do titular, e os fillos que convivan con aquel.
 

REQUISITOS

 1. Vivir co titular do dereito e ás súas expensas. Non se apreciará falta de convivencia nos casos de separación transitoria e ocasional por razón de traballo, imposibilidade de atopar vivenda no novo punto de destino e demais circunstancias similares.
 2. Non percibir ingresos por rendementos derivados do traballo, do capital mobiliario, do capital inmobiliario ou de pensión, superiores ao dobre do indicador público de renda de efectos múltiples.
 3. Non estar protexido, por título distinto, a través de calquera dos réximes que integran o Sistema español de Seguridade Social cunha extensión e contidos análogos aos establecidos no Réxime Xeral.

Tramitación: Cubrir o Modelo A-3 e acompañar copia dos documentos que se sinalan no este modelo, segundo o caso.
Cando se trate de beneficiarios/beneficiarias que estando incluídos na Mutualidade causaron baixa por calquera causa establecida, poderase solicitar o  reingreso EN LIÑA a través de a SEDE ELECTRÓNICA.

 1. No caso de non asinar a autorización expresa deberán achegar:
  • Fotocopia do DNI, para Beneficiarios/as maiores de 14 anos.
  • Certificados que acrediten que:
   • O seu beneficiario/beneficiaria non figura como titular nin como beneficiario/beneficiaria do outro proxenitor/ da outra proxenitora en ningún dos outros réximes da Seguridade Social.
   • O seu beneficiario/beneficiaria convive e depende economicamente co/a titular do dereito.
 2. Advírtese que a declaración asinada, no MODELO A-3, sobre os requisitos que han de reunir os beneficiarios e as beneficiarias, no caso de que se aprecie falsidade nos datos que declara, pode dar lugar a infracción sancionable de conformidade co Regulamento da Mutualidade.
 3. É OBRIGATORIO INFORMAR as variacións de datos persoais e sobre os cambios na situación dos requisitos que han de reunir os beneficiarios e as beneficiarias que estean incluídos na cartilla do/ da titular de MUGEJU.
  • Cando deixen de convivir e ter dependencia económica co/a titular.
  • Cando comecen a realizar traballo remunerado, ou perciban renda patrimonial ou pensión superior ao dobre do IPREM.
  • Cando pasen a ter a prestación de asistencia sanitaria por outro Réxime de Seguridade Social, ben como titulares ou como beneficiarios/as doutra persoa. 

Cando se trate de beneficiarios/beneficiarias que estando incluídos na Mutualidade causaron baixa por calquera causa establecida, poderase solicitar o tramite do seu reingreso de forma EN LIÑA.

Icona Crave Para a realización deste trámite en liña deberá estar dado de alta como mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación farase a través do sistema Cl@ve para o cal deberá estar dado de alta na este plataforma ou ben dispor de dni-electrónico ou dun dos certificados dixitais admitidos pola sede electrónica.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

Todos os trámites relacionados co Alta de beneficiarios/beneficiarias pódense realizar de forma presencial nos Servizos Centrais e Delegacións provinciais de Mugeju, así como en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Para iso deberán cubrir o Modelo A-3 e acompañar copia dos documentos que se sinalan no este modelo, segundo o caso.
 

CONYUGE/FILLOS/FILLAS
Copia do Libro de Familia.
 

Salvo oposición expresa, realizarase a verificación de que os beneficiarios/as beneficiarias non están inscritos noutro réxime de seguridade social. Na súa falta, a Acreditación debe realizarse mediante a presentación dalgúns dos seguintes documentos: Copia compulsada do documento de afiliación ao Réxime de Seguridade Social a que estea adscrito o cónxuxe do/da mutualista. Salvo oposición expresa, realizarase a verificación dos datos de identificación e residencia do/da titular e dos beneficiarios/as beneficiarias. Na súa falta, deberá achegar certificado acreditativo de empadroamento

 • No suposto de beneficiarios/as discapacitados/as: Certificado expedido polo IMSERSO, ou polo organismo correspondente da Comunidade Autónoma na que resida o interesado/a interesada, no que se cualifique a discapacidade.
 • No suposto de ex cónxuxe: Sentenza firme de separación ou de divorcio ou convenio regulador da separación ou divorcio.
 • No suposto de parellas de feito: Copia de Inscrición no Rexistro, ou Certificado do Concello, no que se acredite a convivencia co/a mutualista titular por período superior a un ano
 • No suposto de adopción ou acollemento temporal: Resolución administrativa ou xudicial que acredite o acollemento/adopción. No suposto de acollemento internacional, ademais inscrición no Rexistro Consular, ou na súa falta, informe de reagrupación familiar e certificado de idoneidade.