Sol·licitar baixa de beneficiaris

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
2 mesos
Silenci
Estimatori

Els mutualistes titulars estan obligats a sol·licitar la baixa dels seus beneficiaris quan aquests deixin de complir els requisits necessaris per tenir la condició de beneficiari. És a dir:

  • Quan deixin de conviure i tenir dependència econòmica amb el/la mutualista titular.

  • Quan passin a tenir prestació d'assistència sanitària per un altre règim de la Seguretat Social.

  • En el cas de descendents o assimilats: quan comencin a realitzar treball remunerat o percebin renda patrimonial o pensió superior al doble de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM).

DOCUMENTACIÓ QUE ÉS NECESSARI APORTAR

  • En el cas de baixa per separació o divorci: còpia del conveni regulador o la sentència de separació o divorci, que acrediti la falta de dependència econòmica amb el/la mutualista titular.

Només per a presentació presencial:

  • Formulari de sol·licitud: SOL·LICITUD DE BAIXA DE BENEFICIARIS.

  • En el cas de baixa per inici d'activitat laboral: si no autoritza a la Mutualitat per consultar les dades d'assistència sanitària del beneficiari, ha de presentar un certificat de vida laboral.

Icona ClauPer sol·licitar la baixa de beneficiaris ha d'estar donat de alta com a mutualista titular de la Mutualitat General Judicial. La identificació es realitza a través del sistema Cl@ve para el quin haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica.

La sol·licitud porta implícit el consentiment perquè la Mutualitat General Judicial pugui verificar, si escau, les dades d'assistència sanitària del beneficiari.

Consulti els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

L'imprès de sol·licitud i els documents associats poden presentar-se presencialment en els serveis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.