Baixa de beneficiaris

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
2 mesos
Silenci
Estimatori

La condició de beneficiari i beneficiària en l'àmbit del Mutualisme Judicial resulta incompatible per a la persona que la posseïsca amb:

  1. Un nou reconeixement o manteniment d'eixa mateixa condició d'un altre mutualista en el mateix àmbit. En estos casos, el beneficiari o la beneficiària haurà d'optar per la seua inclusió amb un sol titular del dret.
  2. La condició de mutualista obligatori.
  3. La pertinença a un altre Règim del Sistema de la Seguretat Social, ja siga com a titular o beneficiari o beneficiària.

És OBLIGATORI INFORMAR sobre les variacions de dades personals i sobre els canvis en la situació dels requisits que han de reunir els beneficiaris i les beneficiàries que estiguen inclosos en la cartilla del/ de la titular de MUGEJU.

  • Quan deixen de conviure i tindre dependència econòmica amb el/la titular.
  • Quan comencen a realitzar treball remunerat, o perceben renda patrimonial o pensió superior al doble de l'IPREM.
  • Quan passen a tindre la prestació d'assistència sanitària per un altre Règim de Seguretat Social, bé com a titulars o com a beneficiaris/as d'una altra persona.

TRAMITACIÓ

La sol·licitud de baixa de Beneficiaris/Beneficiàries es realitzaran de forma presencial en els Servicis Centrals i Delegacions provincials de Mugeju, així com en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, per correu postal, o bé es pot sol·licitar ONLINE a través d'esta SEU ELECTRÒNICA.

Hauran de presentar l'imprés:

  • SOL·LICITUD DE BAIXA DE BENEFICIARI/BENEFICIÀRIA tenint en compte que quan la baixa siga deguda a inici d'activitat laboral del beneficiari/de la beneficiària haurà de firmar el consentiment exprés, o en defecte d'això aportar certificat de vida laboral expedit per la TGSS.
     

En el Model de Sol·licitud de Baixa és IMPORTANT consignar la data exacta en la qual el beneficiari o la beneficiària han deixat de reunir algun dels requisits i com d'ells és el motiu de la baixa. En els casos en què la baixa la sol·licite el titular per motiu de separació o divorci haurà d'acompanyar còpia del conveni regulador o sentència de divorci.

La sol·licitud de baixa de Beneficiaris/Beneficiàries es pot presentar online. Porta implícit el consentiment exprés perquè Mugeju puga verificar les dades d'alta en l'activitat laboral del beneficiari/s i/o la beneficiària/s que figuren en esta sol·licitud

Icona ClauPer a la realització d'este tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve para el quin haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica.

Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

Els tràmits de Baixa de Beneficiaris/Beneficiàries, a instàncies del titular o la titular, es poden realitzar en els Servicis Centrals i Delegacions provincials de Mugeju, així com en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Hauran de presentar l'imprés:

  • SOL·LICITUD DE BAIXA DE BENEFICIARI/BENEFICIÀRIA tenint en compte que quan la baixa siga deguda a inici d'activitat laboral del beneficiari/de la beneficiària haurà de firmar el consentiment exprés, o en defecte d'això aportar certificat de vida laboral expedit per la TGSS.

En el Model de Sol·licitud de Baixa és IMPORTANT consignar la data exacta en la qual el beneficiari o la beneficiària han deixat de reunir algun dels requisits i com d'ells és el motiu de la baixa. En els casos en què la baixa la sol·licite el titular per motiu de separació o divorci haurà d'acompanyar còpia del conveni regulador o sentència de divorci.