Sol·licitar baixa de beneficiaris

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
2 mesos
Silenci
Estimatori

Els mutualistes titulars estan obligats a sol·licitar la baixa dels seus beneficiaris quan estos deixen de complir els requisits necessaris per a tindre la condició de beneficiari. És a dir:

  • Quan deixen de conviure i tindre dependència econòmica amb el/la mutualista titular.

  • Quan passen a tindre prestació d'assistència sanitària per un altre règim de la Seguretat Social.

  • En el cas de descendents o assimilats: quan comencen a realitzar treball remunerat o perceben renda patrimonial o pensió superior al doble de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM).

DOCUMENTACIÓ QUE ÉS NECESSARI APORTAR

  • En el cas de baixa per separació o divorci: còpia del conveni regulador o la sentència de separació o divorci, que acredite la falta de dependència econòmica amb el/la mutualista titular.

Només per a presentació presencial:

  • Formulari de sol·licitud: SOL·LICITUD DE BAIXA DE BENEFICIARIS.

  • En el cas de baixa per inici d'activitat laboral: si no autoritza a la Mutualitat per a consultar les dades d'assistència sanitària del beneficiari, ha de presentar un certificat de vida laboral.

Icona ClauPer a sol·licitar la baixa de beneficiaris ha d'estar donat de alta com a mutualista titular de la Mutualitat General Judicial. La identificació es realitza a través del sistema Cl@ve para el quin haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica.

La sol·licitud porta implícit el consentiment perquè la Mutualitat General Judicial puga verificar, si escau, les dades d'assistència sanitària del beneficiari.

Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

L'imprés de sol·licitud i els documents associats poden presentar-se presencialment en els servicis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.