Baixa de beneficiarios

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
2 meses
Silencio
Estimatorio

A condición de beneficiario e beneficiaria no ámbito do Mutualismo Xudicial resulta incompatible para a persoa que a posúa con:

  1. Un novo recoñecemento ou mantemento desa mesma condición doutro mutualista no mesmo ámbito. Nestes casos, o beneficiario ou a beneficiaria deberá optar pola súa inclusión cun só titular do dereito.
  2. A condición de mutualista obrigatorio.
  3. A pertenza a outro Réxime do Sistema da Seguridade Social, xa sexa como titular ou beneficiario ou beneficiaria.

É OBRIGATORIO INFORMAR as variacións de datos persoais e sobre os cambios na situación dos requisitos que han de reunir os beneficiarios e as beneficiarias que estean incluídos na cartilla do/ da titular de MUGEJU.

  • Cando deixen de convivir e ter dependencia económica co/a titular.
  • Cando comecen a realizar traballo remunerado, ou perciban renda patrimonial ou pensión superior ao dobre do IPREM.
  • Cando pasen a ter a prestación de asistencia sanitaria por outro Réxime de Seguridade Social, ben como titulares ou como beneficiarios/as doutra persoa.

TRAMITACIÓN

A solicitude de baixa de Beneficiarios/Beneficiarias realizaranse de forma presencial nos Servizos Centrais e Delegacións provinciais de Mugeju, así como en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, por correo postal, ou ben se pode solicitar EN LIÑA a través desta SEDE ELECTRÓNICA.

Deberán presentar o impreso:

  • SOLICITUDE DE BAIXA DE BENEFICIARIO/BENEFICIARIA tendo en conta que cando a baixa sexa debida a inicio de actividade laboral do beneficiario/da beneficiaria deberá asinar o consentimento expreso, ou na súa falta achegar certificado de vida laboral expedido pola TGSS.
     

No Modelo de Solicitude de Baixa é IMPORTANTE consignar a data exacta na que o beneficiario ou a beneficiaria deixaron de reunir algún dos requisitos e cal deles é o motivo da baixa. Nos casos en que a baixa a solicite o titular por motivo de separación ou divorcio deberá acompañar copia do convenio regulador ou sentenza de divorcio.

A solicitude de baixa de Beneficiarios/Beneficiarias pódese presentar en liña. Leva implícito o consentimento expreso para que Mugeju poida verificar os datos de alta na actividade laboral do beneficiario/s e/ou a beneficiaria/s que figuran nesta solicitude

Icona CravePara a realización deste trámite en liña deberá estar dado de alta como mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación farase a través do sistema Cl@ve para o cal deberá estar dado de alta na este plataforma ou ben dispor de dni-electrónico ou dun dos certificados dixitais admitidos pola sede electrónica.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

Os trámites de Baixa de Beneficiarios/Beneficiarias, a instancia do titular ou a titular, pódense realizar nos Servizos Centrais e Delegacións provinciais de Mugeju, así como en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Deberán presentar o impreso:

  • SOLICITUDE DE BAIXA DE BENEFICIARIO/BENEFICIARIA tendo en conta que cando a baixa sexa debida a inicio de actividade laboral do beneficiario/da beneficiaria deberá asinar o consentimento expreso, ou na súa falta achegar certificado de vida laboral expedido pola TGSS.

No Modelo de Solicitude de Baixa é IMPORTANTE consignar a data exacta na que o beneficiario ou a beneficiaria deixaron de reunir algún dos requisitos e cal deles é o motivo da baixa. Nos casos en que a baixa a solicite o titular por motivo de separación ou divorcio deberá acompañar copia do convenio regulador ou sentenza de divorcio.