Solicitar baixa de beneficiarios

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
2 meses
Silencio
Estimatorio

Os mutualistas titulares están obrigados a solicitar a baixa dos seus beneficiarios cando estes deixen de cumprir os requisitos necesarios para ter a condición de beneficiario. É dicir:

  • Cando deixen de convivir e ter dependencia económica co/a mutualista titular.

  • Cando pasen a ter prestación de asistencia sanitaria por outro réxime da Seguridade Social.

  • No caso de descendentes ou asimilados: cando comecen a realizar traballo remunerado ou perciban renda patrimonial ou pensión superior ao dobre do indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM).

DOCUMENTACIÓN QUE É NECESARIO ACHEGAR

  • No caso de baixa por separación ou divorcio: copia do convenio regulador ou a sentenza de separación ou divorcio, que acredite a falta de dependencia económica co/a mutualista titular.

Só para presentación presencial:

  • Formulario de solicitude: SOLICITUDE DE BAIXA DE BENEFICIARIOS.

  • No caso de baixa por inicio de actividade laboral: se non autoriza á Mutualidade para consultar os datos de asistencia sanitaria do beneficiario, debe presentar un certificado de vida laboral.

Icona CravePara solicitar a baixa de beneficiarios debe estar dado de alta como mutualista titular da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación realízase a través do sistema Cl@ve para o cal deberá estar dado de alta na este plataforma ou ben dispor de dni-electrónico ou dun dos certificados dixitais admitidos pola sede electrónica.

A solicitude leva implícito o consentimento para que a Mutualidade Xeral Xudicial poida verificar, no seu caso, os datos de asistencia sanitaria do beneficiario.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

O impreso de solicitude e os documentos asociados poden presentarse presencialmente nos servizos centrais ou as delegacións provinciais da Mutualidade Xeral Xudicial, ou en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.