Baixa de titulars

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
2 mesos
Silenci
Estimatori

Seran baixa com a mutualistes obligatoris

  1. Els funcionaris que passin a la situació d'excedència voluntària, en qualsevol de les seves modalitats, a excepció de les concedides per a cura de fills, de familiars i violència de gènere
  2. Els funcionaris que perdin la condició que dona accés a ser mutualista, qualsevol que sigui la causa.
  3. Els funcionaris que exercitin el dret de transferència establert en l'article 11.2 de l'annex VIII de l'Estatut dels Funcionaris de la Comunitats Europees, aprovat pel Reglament 259/1968, del Consell, de 29 de febrer.
  4. Els funcionaris que deixin d'exercir destinació o exercir funcions com a suplents, substituts o interins en les Carreres Judicial i Fiscal, en el Cos de Secretaris Judicials o en els altres Cossos al servei de l'Administració de Justícia i no reingresen en el Cos d'origen en l'Administració de Justícia.

TRAMITIS

La baixa dels mutualistes es tramitarà d'ofici una vegada conegut el fet causant, o a instàncies dels interessats i les interessades. Els tràmits de baixa de titulars, a instàncies de l'interessat o la interessada, es poden realitzar de forma presencial els Serveis Centrals o en les Delegacions Provincials de Mugeju, així com en qualsevol dels altres llocs previstos en l'articulo 16.4 de la llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o bé es pot sol·licitar ONLINE a través d'aquesta SEU ELECTRÒNICA.

La baixa dels mutualistes compresos en l'apartat b) es tramitarà mitjançant RESOLUCIÓ EXPRESSA DE L'ORGANO COMPETENT

Icona Clau Per a la realització d'aquest tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve para el quin haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica.

Consulti els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

La baixa dels mutualistes es tramitarà d'ofici, una vegada conegut el fet causant, o a instàncies dels interessats i les interessades. 

Per tramitar la baixa, els titulars hauran d'emplenar el Model de sol·licitud de baixa i acompanyar còpia de la documentació corresponent, segons el cas.

Es pot realitzar de forma presencial en els Serveis Centrals i Delegacions provincials de Mugeju, així com en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La baixa dels mutualistes que hagin perdut la condició que dona accés al règim especial de MUGEJU, es tramitarà mitjançant RESOLUCIÓ EXPRESSA DE L'ÒRGAN.