Baixa de titulars

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
2 mesos
Silenci
Estimatori

Seran baixa com a mutualistes obligatoris

  1. Els funcionaris que passen a la situació d'excedència voluntària, en qualsevol de les seues modalitats, a excepció de les concedides per a cura de fills, de familiars i violència de gènere
  2. Els funcionaris que perden la condició que dona accés a ser mutualista, qualsevol que siga la causa.
  3. Els funcionaris que exerciten el dret de transferència establit en l'article 11.2 de l'annex VIII de l'Estatut dels Funcionaris de la Comunitats Europees, aprovat pel Reglament 259/1968, del Consell, de 29 de febrer.
  4. Els funcionaris que deixen d'exercir destinació o exercir funcions com a suplents, substituts o interins en les Carreres Judicial i Fiscal, en el Cos de Secretaris Judicials o en els altres Cossos al servici de l'Administració de Justícia i no reingresen en el Cos d'origen en l'Administració de Justícia.

TRAMITES

La baixa dels mutualistes es tramitarà d'ofici una vegada conegut el fet causant, o a instàncies dels interessats i les interessades. Els tràmits de baixa de titulars, a instàncies de l'interessat o la interessada, es poden realitzar de forma presencial els Servicis Centrals o en les Delegacions Provincials de Mugeju, així com en qualsevol dels altres llocs previstos en l'articule 16.4 de la llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o bé es pot sol·licitar ONLINE a través d'esta SEU ELECTRÒNICA.

La baixa dels mutualistes compresos en l'apartat b) es tramitarà mitjançant RESOLUCIÓ EXPRESSA DE L'ORGANO COMPETENT

Icona Clau Per a la realització d'este tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve para el quin haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica.

Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

La baixa dels mutualistes es tramitarà d'ofici, una vegada conegut el fet causant, o a instàncies dels interessats i les interessades. 

Per a tramitar la baixa, els titulars hauran d'emplenar el Model de sol·licitud de baixa i acompanyar còpia de la documentació corresponent, segons el cas.

Es pot realitzar de forma presencial en els Servicis Centrals i Delegacions provincials de Mugeju, així com en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La baixa dels mutualistes que hagen perdut la condició que dona accés al règim especial de MUGEJU, es tramitarà mitjançant RESOLUCIÓ EXPRESSA DE L'ÒRGAN.