Baixa de titulares

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
2 meses
Silencio
Estimatorio

Causarán baixa como mutualistas obrigatorios

  1. Os funcionarios que pasen á situación de excedencia voluntaria, en calquera das súas modalidades, con excepción das concedidas para coidado de fillos, de familiares e violencia de xénero
  2. Os funcionarios que perdan a condición que dá acceso a ser mutualista, calquera que sexa a causa.
  3. Os funcionarios que exerciten o dereito de transferencia establecido no artigo 11.2 do anexo VIII do Estatuto dos Funcionarios das Comunidades Europeas, aprobado polo Regulamento 259/1968, do Consello, do 29 de febreiro.
  4. Os funcionarios que deixen de desempeñar destino ou exercer funcións como suplentes, substitutos ou interinos nas Carreiras Xudicial e Fiscal, no Corpo de Secretarios Xudiciais ou nos demais Corpos ao servizo da Administración de Xustiza e non reingresen no Corpo de orixe na Administración de Xustiza.

TRAMITES

A baixa dos mutualistas tramitarase de oficio unha vez coñecido o feito causante, ou a instancia dos interesados e as interesadas. Os trámites de baixa de titulares, a instancia do interesado ou a interesada, pódense realizar de forma presencial os Servizos Centrais ou nas Delegacións Provinciais de Mugeju, así como en calquera dos demais lugares previstos no articulo 16.4 da lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, ou ben se pode solicitar EN LIÑA a través desta SEDE ELECTRÓNICA.

A baixa dos mutualistas comprendidos no apartado b) tramitarase mediante RESOLUCIÓN EXPRESA DO ORGANO COMPETENTE

Icona Crave Para a realización deste trámite en liña deberá estar dado de alta como mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación farase a través do sistema Cl@ve para o cal deberá estar dado de alta na este plataforma ou ben dispor de dni-electrónico ou dun dos certificados dixitais admitidos pola sede electrónica.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

A baixa dos mutualistas tramitarase de oficio, unha vez coñecido o feito causante, ou a instancia dos interesados e as interesadas. 

Para tramitar a baixa, os titulares deberán cubrir o Modelo de solicitude de baixa e acompañar copia da documentación correspondente, segundo o caso.

Pódese realizar de forma presencial nos Servizos Centrais e Delegacións provinciais de Mugeju, así como en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

A baixa dos mutualistas que perdesen a condición que dá acceso ao réxime especial de MUGEJU, tramitarase mediante RESOLUCIÓN EXPRESA DO ÓRGANO.