Sol·licitar canvi d'entitat mèdica

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
3 mesos
Silenci
Estimatori

Els mutualistes titulars poden realitzar diversos tipus de canvi d'entitat mèdica:

 1. CANVI ORDINARI

  Els mutualistes poden realitzar un canvi ordinari cada any, una sola vegada durant el mes de gener.

  Termini de presentació: de l'1 al 31 de gener de cada any.

  Data d'efectes: 1 de febrer de l'any en curs.

 2. CANVI EXTRAORDINARI DE FEBRER DE 2022 PER RESOLUCIÓ DEL GERENT DE LA MUTUALITAT GENERAL JUDICIAL

  Termini de presentació: de l'1 al 28 de febrer de 2022.

  Data d'efectes: 1 de març de 2022.

 3. CANVI EXTRAORDINARI

  • PER CANVI DE DESTINACIÓ O RESIDÈNCIA (quan es produeixi un canvi de destinació o de residència que impliqui un canvi de província)

   Termini de presentació: durant tot l'any.

   Data d'efectes: el dia 1 del mes següent al que es realitzi la tramitació.

  • PER CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS (quan, per circumstàncies excepcionals, la persona mutualista obtingui la conformitat expressa, per escrit, de les dues entitats afectades.

   Termini de presentació: durant tot l'any.

   Data d'efectes: el mateix dia que s'acorda favorablement mitjançant resolució de la Gerència de la Mutualitat General Judicial.

DOCUMENTACIÓ QUE ÉS NECESSARI APORTAR

 • Per canvi de destinació: presa de possessió en la nova destinació.

 • Per canvi de destinació o de residència: FORMULARI PER A VARIACIÓ DE DADES DE TITULARS.

 • Per circumstàncies excepcionals: escrits de conformitat de les entitats afectades.

Només per a presentació presencial:

Icona Clau Per sol·licitar el canvi d'entitat mèdica ha d'estar donat de alta com a mutualista titular. La identificació es realitzarà mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa haurà d'estar donat de alta en aquest sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos.

Aquesta sol·licitud requereix el seu consentiment perquè la Mutualitat General Judicial consulti les seves dades d'identificació i de residència.

Consulti els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

L'imprès de sol·licitud i els documents associats poden presentar-se presencialment en els serveis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.