Sol·licitar canvi d'entitat mèdica

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
3 mesos
Silenci
Estimatori

Els mutualistes titulars poden realitzar diversos tipus de canvi d'entitat mèdica:

 1. CANVI ORDINARI

  Els mutualistes poden realitzar un canvi ordinari cada any, una sola vegada, durant el mes de gener.

  Termini de presentació: de l'1 al 31 de gener de cada any.

  Data d'efectes: 1 de febrer de l'any en curs.

 2. CANVI EXTRAORDINARI

  • Per canvi de destinació o residència que implique CANVI DE PROVÍNCIA O ILLA.

   Termini de presentació: 

   • En el cas de canvi de destinació: un mes des de la data de la presa de possessió.

   • En el cas de canvi de residència: un mes des de la data d'empadronament.

   Data d'efectes: el dia 1 del mes següent al que es realitze la tramitació.

  • Per circumstàncies excepcionals, quan el mutualista obtinga la CONFORMITAT DE LES DOS ENTITATS AFECTADES expressada per escrit.

   Termini de presentació: durant tot l'any.

   Data d'efectes: el dia en què s'autoritze el canvi per part de MUGEJU.

  • Per circumstàncies excepcionals, quan existisca JUSTIFICACIÓ MÈDICA acreditada i s'autoritze per Resolució de la Gerència de MUGEJU.

   Termini de presentació: durant tot l'any.

   Data d'efectes: el dia de la resolució favorable de la Gerència de MUGEJU.

  • Per circumstàncies excepcionals, quan estiga justificat el CANVI D'UNA PLURALITAT DE TITULARS i la gerència de MUGEJU acorde l'obertura de termini especial de canvi d'entitat.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

 • Per canvi de destinació: document de presa de possessió.

 • Per canvi de residència: certificat d'empadronament.

 • Quan es tinga conformitat de les entitats mèdiques: documents de conformitat de les dos entitats.

 • Quan existisca una justificació mèdica: informe mèdic actual.

 • Uns altres: el que es determine en la corresponent resolució de la Gerència.

 • Solament si no presenta la sol·licitud per Internet: SOL·LICITUD DE CANVI D'ENTITAT MÈDICA. Si a més el canvi d'entitat mèdica fóra per canvi de destinació o de residència: FORMULARI PER A VARIACIÓ DE DADES DE TITULARS.

Icona Clau Per a sol·licitar el canvi d'entitat mèdica ha d'estar donat de alta com a mutualista titular. La identificació es realitzarà mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa haurà d'estar donat de alta en eixe sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos.

Esta sol·licitud requerix el seu consentiment perquè la Mutualitat General Judicial consulte les seues dades d'identificació i de residència.

Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

L'imprés de sol·licitud i els documents associats poden presentar-se presencialment en els servicis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.