Canvi d'entitat mèdica

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
3 mesos
Silenci
Estimatori

1. CANVI ORDINARI: Les persones titulars poden realitzar un canvi ordinari d'entitat mèdica tots els anys, durant el mes de gener, PER UNA SOLA VEGADA.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: De l'1 al 31 de gener de cada any.

FORMES DE PRESENTACIÓ:

  • ONLINE: Per a la realització d'este tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve per a açò haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de DNI-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica. Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.
  • PRESENCIAL: en els Servicis Centrals i Delegacions Provincials de Mugeju, així com en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

DATA D'EFECTES: El canvi ordinari d'entitat mèdica assortix efectes a partir del dia 1 de febrer de l'any en curs.

MODEL DE PRESENTACIÓ: Ha de presentar el model de Sol·licitud de Canvi d'Entitat Mèdica DEGUDAMENT EMPLENAT I FIRMAT, marcant la casella de CANVI ORDINARI.

 

2. CANVI EXTRAORDINARI DE FEBRER DE 2022 PER RESOLUCIÓ DEL GERENT DE MUGEJU accedisca a la resolució polsant el següent enllaç.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: De l'1 al 28 de febrer de 2022.

FORMES DE PRESENTACIÓ:

  • ONLINE: Per a la realització d'este tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve per a açò haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de DNI-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica. Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.
  • PRESENCIAL: en els Servicis Centrals i Delegacions Provincials de Mugeju, així com en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

DATA D'EFECTES: Este canvi extraordinari d'entitat mèdica assortix efectes a partir del dia 1 de març de 2022.

MODEL DE PRESENTACIÓ: Ha de presentar el model de Sol·licitud de Canvi d'Entitat Mèdica DEGUDAMENT EMPLENAT I FIRMAT, marcant la casella de CANVI EXTRAORDINARI FEBRER 2022.

 

3. UN ALTRE CANVIS EXTRAORDINARI

TERMINI DE PRESENTACIÓ: Durant tot l'any.

FORMES DE PRESENTACIÓ:

  • ONLINE: Per a la realització d'este tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve per a açò haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de DNI-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica. Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.
  • PRESENCIAL: en els Servicis Centrals i Delegacions Provincials de Mugeju, així com en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per a sol·licitar aquest canvi, hauran de presentar el model de Sol·licitud de Canvi d'Entitat Mèdica, marcant la casella de UN ALTRE  CANVI EXTRAORDINARI, dins del termini establit.

TIPUS DE CANVI EXTRAORDINARI, DATA D'EFECTES I MODEL A UTILITZAR EN CADA CAS:

PER CANVI DE DESTINACIÓ O RESIDÈNCIA: Quan es produïsca un canvi de destinació de la persona mutualista en actiu, o de residència de la persona mutualista jubilada o de la persona titular no mutualista, que implique, en tots els casos un canvi de província.

Assortirà efectes des del dia 1 del mes següent al que es realitze la tramitació.

Per a este canvi, hauran de presentar el model A-1 SOL·LICITUD PER A l'AFILIACIÓ I VARIACIÓ DE DADES DE TITULARS.

Les persones mutualistes en actiu hauran d'adjuntar, a més, la presa de possessió en la nova destinació.

PER CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS: Quan, per circumstàncies excepcionals, la persona mutualista obtinga la conformitat expressa, per escrit, de les dos entitats afectades.

El canvi extraordinari per circumstàncies excepcionals assortix efectes el mateix dia que s'acorda favorablement mitjançant Resolució de la Gerència de l'organisme.

Per a sol·licitar este canvi, hauran de presentar:

  • El model de Sol·licitud de Canvi d'Entitat Mèdica, marcant la casella de UN ALTRE  CANVI EXTRAORDINARI, degudament emplenat i firmat.
  • Escrits de conformitat de les entitats afectades.

En tot cas, els beneficiaris i les beneficiàries s'adscriuran a la mateixa entitat mèdica per la qual opte el la persona titular de qui depenga el seu dret.

Per a informació relacionada amb les entitats mèdiques pot cridar a qualsevol dels telèfons de l'Àrea d'Assistència Sanitària o consultar, en esta mateixa pàgina, en l'apartat de Prestacions.

CANVI A SISTEMA PÚBLIC DE SALUT (INSS):

Per a tramitar el canvi a l'INSS haurà d'inserir el nombre d'afiliació a la Seguretat Social en l'apartat indicat o, en defecte d'això, adjuntar fotocòpia del document que ho continga. Si no ha estat mai d'alta com a titular en el Règim General de Seguretat Social, i manca de nombre d'afiliació, es tramitarà el procés d'alta des de MUGEJU, assignant-li automàticament un nombre d'afiliació a la Seguretat Social.

Per a tindre accés a la prestació d'assistència sanitària, pel Sistema Públic de Salut hauran de sol·licitar personalment la targeta sanitària individual en el Centre de Salut de la seua Localitat de Residència, tant per a la persona titular com per a les persones beneficiaris incloses en el seu document d'afiliació a MUGEJU.

 

ON LINE: Per a la realització d'este tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve per a açò haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica.

Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

En els Servicis Centrals i Delegacions provincials de Mugeju, així com en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Enllaços: