Solicitar cambio de entidade médica

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
3 meses
Silencio
Estimatorio

Os mutualistas titulares poden realizar varios tipos de cambio de entidade médica:

 1. CAMBIO ORDINARIO

  Os mutualistas poden realizar un cambio ordinario cada ano, unha soa vez, durante o mes de xaneiro.

  Prazo de presentación: do 1 ao 31 de xaneiro de cada ano.

  Data de efectos: 1 de febreiro do ano en curso.

 2. CAMBIO EXTRAORDINARIO

  • Por cambio de destino ou residencia que implique CAMBIO DE PROVINCIA Ou ILLA.

   Prazo de presentación: 

   • No caso de cambio de destino: un mes desde a data da toma de posesión.

   • No caso de cambio de residencia: un mes desde a data de empadroamento.

   Data de efectos: o día 1 do mes seguinte ao que se realice a tramitación.

  • Por circunstancias excepcionais, cando o mutualista obteña a CONFORMIDADE DAS DÚAS ENTIDADES AFECTADAS expresada por escrito.

   Prazo de presentación: durante todo o ano.

   Data de efectos: o día en que se autorice o cambio por parte de MUGEJU.

  • Por circunstancias excepcionais, cando exista XUSTIFICACIÓN MÉDICA acreditada e autorícese por Resolución da Xerencia de MUGEJU.

   Prazo de presentación: durante todo o ano.

   Data de efectos: o día da resolución favorable da Xerencia de MUGEJU.

  • Por circunstancias excepcionais, cando estea xustificado o CAMBIO DUNHA PLURALIDADE DE TITULARES e a xerencia de MUGEJU acorde a apertura de prazo especial de cambio de entidade.

DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR

 • Por cambio de destino: documento de toma de posesión.

 • Por cambio de residencia: certificado de empadroamento.

 • Cando se teña conformidade das entidades médicas: documentos de conformidade das dúas entidades.

 • Cando exista unha xustificación médica: informe médico actual.

 • Outros: o que se determine na correspondente resolución da Xerencia.

 • Soamente se non presenta a solicitude por Internet: SOLICITUDE DE CAMBIO DE ENTIDADE MÉDICA. Se ademais o cambio de entidade médica fose por cambio de destino ou de residencia: FORMULARIO PARA VARIACIÓN DE DATOS DE TITULARES.

Icona Crave Para solicitar o cambio de entidade médica debe estar dado de alta como mutualista titular. A identificación realizarase mediante o sistema Cl@ve, polo que deberá estar dado de alta nese sistema ou ben dispor de dni-electrónico dni-electrónico ou un dos certificados dixitais admitidos.

Esta solicitude require o seu consentimento para que a Mutualidade Xeral Xudicial consulte os seus datos de identificación e de residencia.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

O impreso de solicitude e os documentos asociados poden presentarse presencialmente nos servizos centrais ou as delegacións provinciais da Mutualidade Xeral Xudicial, ou en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.