Comunicar variació de dades del mutualista

Els mutualistes titulars estan obligats a comunicar les dades que hagin d'obrar en la base de dades de la Mutualitat General Judicial per afectar a la seva relació amb el Mutualisme Judicial. També estan obligats a comunicar qualsevol variació que es produeixi en aquestes dades, dins del mes següent a la data en la qual s'hagi produït (Article 19, punt 4 del RD 1026/2011). Aquestes dades inclouen:

  • Dades personals
  • Domicili
  • Lloc de destinació
  • Cos professional
  • Situació administrativa

DOCUMENTACIÓ QUE ÉS NECESSARI APORTAR

  • Per a canvi de destinació: nomenament per a la nova destinació i/o presa de possessió.

  • Per a canvi de situació administrativa: document acreditatiu de la nova situació.

  • Per a canvi de cos professional: document acreditatiu del nou cos.

  • Només per a presentació presencial: COMUNICACIÓ DE VARIACIÓ DE DADES DEL TITULAR.

Canvi de nom/cognoms (Registre Civil)

De moment, la Mutualitat General Judicial no ha habilitat que pugui realitzar-se per Internet.

Canvi de domicili, sense canviar de província

Icona ClauPer utilitzar aquest servei ha d'estar donat de alta com a mutualista titular. La identificació es realitzarà mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa haurà d'estar donat de alta en aquest sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos.

Accés al servei:   Canvi de domicili i/o dades de contacte (sense canvi de província) .

Altres canvis: destinació, situació administrativa, cos, província, etc.

Icona Clau Per sol·licitar aquest servei ha d'estar donat de alta com a mutualista titular. La identificació es realitzarà mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa haurà d'estar donat de alta en aquest sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos.

Consulti els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

Accés al servei: premi el botó  Iniciar Tràmit.

Les comunicacions de variació de dades dels mutualistes titulars es poden realitzar de forma presencial en els Serveis Centrals i Delegacions provincials de Mugeju, així com en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.