Variació de dades de titulars

Els mutualistes estan obligats a comunicar les dades així com les variacions que es produeixin en aquests, que hagin d'obrar en la base de dades de la Mutualitat General Judicial, per afectar a la seva relació amb el Mutualisme Judicial dins del mes següent a la data en què es produeixin. (Articulo 19. punt 4 del RD 1026/2011), per això:

ÉS IMPRESCINDIBLE INFORMAR a MUGEJU sobre qualsevol variació de dades (personals, de destinació o de situació administrativa) per mantenir actualitzada la Base de dades i facilitar la comunicació entre la Mutualitat i els/les Mutualistes.

La variació de dades es pot referir a: Dades personals, de domicili i de destinació o canvis de situacions administratives entre les quals s'inclou el passar de servei actiu a la situació de jubilat o jubilada.

TRAMITACIÓ

Variació de dades personals: Es pot sol·licitar en aquesta SEU ELECTRÒNICA (excepte si suposa un canvi de cognoms o de nom sol·licitats en el Registre Civil),  o bé es pot tramitar de forma presencial en els Serveis Centrals i Delegacions provincials de Mugeju, així com en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Variació de dades de domicili i destinació:

 • Si es duu a terme dins de la mateixa Província es pot realitzar directament a la SEU ELECTRÒNICA.
 • Si la variació de dades suposa canvi de Província, s'haurà de tramitar com a trasllat.

Variació de dades per trasllat de Província: Es pot tramitar de forma presencial, per correu postal o presentant la sol·licitud a través de la SEU ELECTRÒNICA del mutualista i adjuntat la següent documentació:

 • MODEL A-1 SOL·LICITUD PER L'AFILIACION I VARIACIÓ DE DADES DE TITULARS
 • Còpia del nomenament en la nova destinació
 • En el cas que triïn com a entitat mèdica l'INSS, hauran d'aportar el nombre d'Afiliació a la TGSS si no han estat titulars del Règim General de Seguretat Social.

Variació de dades administratives, sobre cos de pertinença i/o canvi de situació administrativa: Es pot sol·licitar en aquesta SEU ELECTRÒNICA,  o bé de forma presencial en els Serveis Centrals i Delegacions provincials de Mugeju, així com en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.adjuntat la següent documentació:

 • MODEL A-1 SOL·LICITUD PER L'AFILIACION I VARIACIÓ DE DADES DE TITULARS
 • Còpia del document acreditatiu del canvi de cos i/o situació administrativa.

Mutualistes obligatoris en actiu que passen a jubilats. El canvi de la situació administrativa de servei actiu a jubilat es pot tramitar d'ofici, o a instàncies del mutualista o de la mutualista.

 • A instàncies del mutualista o de la mutualista: Es pot sol·licitar en aquesta SEU ELECTRÒNICA,  o bé de forma presencial en els Serveis Centrals i Delegacions provincials de Mugeju, així com en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i adjuntat la següent documentació:
  • MODEL A-1 SOL·LICITUD PER L'AFILIACION I VARIACIÓ DE DADES DE TITULARS
  • Còpia del document acreditatiu de la nova situació administrativa.
 • Quan sigui tramitat d'ofici, no serà necessari presentar cap documentació. Aquest canvi es comunicarà al mutualista o a la mutualista mitjançant la remissió del nou document d'afiliació a MUGEJU com a Pensionista.

Icona Clau Per a la realització d'aquest tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve para el quin haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica.

Consulti els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

Tots els tràmits relacionats amb la variació de dades de titulars es poden realitzar de forma presencial en els Serveis Centrals i Delegacions provincials de Mugeju, així com en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

S'haurà d'emplenar el Model A-1 SOL·LICITUD PER L'AFILIACION I VARIACIÓ DE DADES DE TITULARS, i acompanyar còpia dels documents que s'assenyalen en aquest model, segons el cas:

 • Variació de dades personals: Solament Model A-1
 • Variació de dades de destinació: Còpia del nomenament en la nova destinació.
 • Variació de dades de destinació per trasllat de província: Còpia del nomenament en la nova destinació. En el cas que triï com a entitat mèdica l'INSS, haurà d'aportar el nombre d'afiliació a la TGSS si no ha estat titular del Règim General de Seguretat Social.
 • Variació de dades professionals (Cos i situació): Còpia del document que acrediti el canvi de cos o situació administrativa.
 • Mutualistes obligatoris en actiu que passen a jubilats: Còpia del document acreditatiu del canvi de situació administrativa