Variació de dades de titulars

Els mutualistes estan obligats a comunicar les dades així com les variacions que es produïsquen en estos, que hagen d'obrar en la base de dades de la Mutualitat General Judicial, per afectar a la seua relació amb el Mutualisme Judicial dins del mes següent a la data en què es produïsquen. (Articule 19. punt 4 del RD 1026/2011), per açò:

ÉS IMPRESCINDIBLE INFORMAR a MUGEJU sobre qualsevol variació de dades (personals, de destinació o de situació administrativa) per a mantindre actualitzada la Base de dades i facilitar la comunicació entre la Mutualitat i els/les Mutualistes.

La variació de dades es pot referir a: Dades personals, de domicili i de destinació o canvis de situacions administratives entre les quals s'inclou el passar de servici actiu a la situació de jubilat o jubilada.

TRAMITACIÓ

Variació de dades personals: Es pot sol·licitar en esta SEU ELECTRÒNICA (excepte si suposa un canvi de cognoms o de nom sol·licitats en el Registre Civil),  o bé es pot tramitar de forma presencial en els Servicis Centrals i Delegacions provincials de Mugeju, així com en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Variació de dades de domicili i destinació:

 • Si es duu a terme dins de la mateixa Província es pot realitzar directament en la SEU ELECTRÒNICA.
 • Si la variació de dades suposa canvi de Província, s'haurà de tramitar com a trasllat.

Variació de dades per trasllat de Província: Es pot tramitar de forma presencial, per correu postal o presentant la sol·licitud a través de la SEU ELECTRÒNICA del mutualista i adjuntat la següent documentació:

 • MODEL A-1 SOL·LICITUD PER A l'AFILIACION I VARIACIÓ DE DADES DE TITULARS
 • Còpia del nomenament en la nova destinació
 • En el cas que trien com a entitat mèdica l'INSS, hauran d'aportar el nombre d'Afiliació a la TGSS si no han sigut titulars del Règim General de Seguretat Social.

Variació de dades administratives, sobre cos de pertinença i/o canvi de situació administrativa: Es pot sol·licitar en esta SEU ELECTRÒNICA,  o bé de forma presencial en els Servicis Centrals i Delegacions provincials de Mugeju, així com en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.adjuntat la següent documentació:

 • MODEL A-1 SOL·LICITUD PER A l'AFILIACION I VARIACIÓ DE DADES DE TITULARS
 • Còpia del document acreditatiu del canvi de cos i/o situació administrativa.

Mutualistes obligatoris en actiu que passen a jubilats. El canvi de la situació administrativa de servici actiu a jubilat es pot tramitar d'ofici, o a instàncies del mutualista o de la mutualista.

 • A instàncies del mutualista o de la mutualista: Es pot sol·licitar en esta SEU ELECTRÒNICA,  o bé de forma presencial en els Servicis Centrals i Delegacions provincials de Mugeju, així com en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i adjuntat la següent documentació:
  • MODEL A-1 SOL·LICITUD PER A l'AFILIACION I VARIACIÓ DE DADES DE TITULARS
  • Còpia del document acreditatiu de la nova situació administrativa.
 • Quan siga tramitat d'ofici, no serà necessari presentar cap documentació. Este canvi es comunicarà al mutualista o a la mutualista mitjançant la remissió del nou document d'afiliació a MUGEJU com a Pensionista.

Icona Clau Per a la realització d'este tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve para el quin haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica.

Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

Tots els tràmits relacionats amb la variació de dades de titulars es poden realitzar de forma presencial en els Servicis Centrals i Delegacions provincials de Mugeju, així com en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

S'haurà d'emplenar el Model A-1 SOL·LICITUD PER A l'AFILIACION I VARIACIÓ DE DADES DE TITULARS, i acompanyar còpia dels documents que s'assenyalen en aquest model, segons el cas:

 • Variació de dades personals: Solament Model A-1
 • Variació de dades de destinació: Còpia del nomenament en la nova destinació.
 • Variació de dades de destinació per trasllat de província: Còpia del nomenament en la nova destinació. En el cas que trie com a entitat mèdica l'INSS, haurà d'aportar el nombre d'afiliació a la TGSS si no ha sigut titular del Règim General de Seguretat Social.
 • Variació de dades professionals (Cos i situació): Còpia del document que acredite el canvi de cos o situació administrativa.
 • Mutualistes obligatoris en actiu que passen a jubilats: Còpia del document acreditatiu del canvi de situació administrativa