Variación de datos de titulares

Os mutualistas están obrigados a comunicar os datos así como as variacións que se produzan nestes, que deban obrar na base de datos da Mutualidade Xeral Xudicial, por afectar á súa relación co Mutualismo Xudicial dentro do mes seguinte á data en que se produzan. (Articulo 19. punto 4 do RD 1026/2011), por iso:

É IMPRESCINDIBLE INFORMAR a MUGEJU sobre calquera variación de datos (persoais, de destino ou de situación administrativa) para manter actualizada a Base de Datos e facilitar a comunicación entre a Mutualidade e os/as Mutualistas.

A variación de datos pódese referir a: Datos persoais, de domicilio e de destino ou cambios de situacións administrativas entre as que se inclúe o pasar de servizo activo á situación de xubilado ou xubilada.

TRAMITACIÓN

Variación de datos persoais: Pódese solicitar nesta SEDE ELECTRÓNICA (agás se supón un cambio de apelidos ou de nome solicitados no Rexistro Civil),  ou ben se pode tramitar de forma presencial nos Servizos Centrais e Delegacións provinciais de Mugeju, así como en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Variación de datos de domicilio e destino:

 • Se leva a cabo dentro da mesma Provincia pódese realizar directamente na SEDE ELECTRÓNICA.
 • Se a variación de datos supón cambio de Provincia, deberase tramitar como traslado.

Variación de datos por traslado de Provincia: Pódese tramitar de forma presencial, por correo postal ou presentando a solicitude a través de a SEDE ELECTRÓNICA do mutualista e achegado a seguinte documentación:

 • MODELO A-1 SOLICITUDE PARA A AFILIACION E VARIACIÓN DE DATOS DE TITULARES
 • Copia do nomeamento no novo destino
 • No caso de que elixan como entidade médica o INSS, deberán achegar o número de Afiliación á TGSS se non foron titulares do Réxime Xeral de Seguridade Social.

Variación de datos administrativos, sobre corpo de pertenza e/ou cambio de situación administrativa: Pódese solicitar nesta SEDE ELECTRÓNICA,  ou ben de forma presencial nos Servizos Centrais e Delegacións provinciais de Mugeju, así como en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.achegado a seguinte documentación:

 • MODELO A-1 SOLICITUDE PARA A AFILIACION E VARIACIÓN DE DATOS DE TITULARES
 • Copia do documento acreditativo do cambio de corpo e/ou situación administrativa.

Mutualistas obrigatorios en activo que pasan a xubilados. O cambio da situación administrativa de servizo activo a xubilado pódese tramitar de oficio, ou a instancia do mutualista ou da mutualista.

 • A instancia do mutualista ou da mutualista: Pódese solicitar nesta SEDE ELECTRÓNICA,  ou ben de forma presencial nos Servizos Centrais e Delegacións provinciais de Mugeju, así como en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, e achegado a seguinte documentación:
  • MODELO A-1 SOLICITUDE PARA A AFILIACION E VARIACIÓN DE DATOS DE TITULARES
  • Copia do documento acreditativo da nova situación administrativa.
 • Cando sexa tramitado de oficio, non será necesario presentar ningunha documentación. Este cambio comunicarase ao mutualista ou á mutualista mediante a remisión do novo documento de afiliación a MUGEJU como Pensionista.

Icona Crave Para a realización deste trámite en liña deberá estar dado de alta como mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación farase a través do sistema Cl@ve para o cal deberá estar dado de alta na este plataforma ou ben dispor de dni-electrónico ou dun dos certificados dixitais admitidos pola sede electrónica.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

Todos os trámites relacionados coa variación de datos de titulares pódense realizar de forma presencial nos Servizos Centrais e Delegacións provinciais de Mugeju, así como en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Deberase cubrir o Modelo A-1 SOLICITUDE PARA A AFILIACION E VARIACIÓN DE DATOS DE TITULARES, e acompañar copia dos documentos que se sinalan no este modelo, segundo o caso:

 • Variación de datos persoais: Só Modelo A-1
 • Variación de datos de destino: Copia do nomeamento no novo destino.
 • Variación de datos de destino por traslado de provincia: Copia do nomeamento no novo destino. No caso de que elixa como entidade médica o INSS, deberá achegar o número de afiliación á TGSS se non foi titular do Réxime Xeral de Seguridade Social.
 • Variación de datos profesionais (Corpo e situación): Copia do documento que acredite o cambio de corpo ou situación administrativa.
 • Mutualistas obrigatorios en activo que pasan a xubilados: Copia do documento acreditativo do cambio de situación administrativa