Queixes i Suggeriments

Els afiliats a Mugeju podran presentar les seues queixes i suggeriments sobre el funcionament de servici en els llocs i en la forma que s'assenyalen a continuació.

En el formulari de queixes i suggeriments en els Servicis Centrals i les Delegacions Provincials a la disposició dels usuaris, on poden expressar, lliurement les raons del seu descontentament en la relacions amb la Mutualitat o suggerir les accions que, al seu juí poden contribuir a millorar les prestacions o la seua accessibilitat.

    Mitjançant correu postal a la direcció de les oficines de Mugeju que podrà trobar en l'apartat de Què és Mugeju?  de la nostra pagina Web.

    A través de la Seu Electrònica, que haurà d'estar subscrit amb la firma electrònica de l'interessat.

Tant les queixes com els suggeriments són tramitades a través de la Inspecció de Servicis i són objecte d'un tractament personal i individualitzat. 

En un i un altre cas perquè produïsquen els efectes desitjats, hauran d'identificar-se les persones que les formulen.
 

Legislació:

  • Reial decret 951/2005 de 29 de juliol, pel qual s'establix el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat.
  • Resolució de 6 de febrer de 2006, de la Secretària General per a l'Administració Pública, per la qual s'aproven directrius per al desenvolupament dels programes del marc general per a la millora de la qualitat establit en el Reial decret 951/2005, de 29 de juliol

Online:

dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica.

Accedir al formulari online

Descàrrega: