Queixas e Suxestións

Os afiliados a Mugeju poderán presentar as súas queixas e suxestións sobre o funcionamento de servizo nos lugares e na forma que se sinalan a seguir.

No formulario de queixas e suxestións nos Servizos Centrais e as Delegacións Provinciais a disposición dos usuarios, onde poden expresar, libremente as razóns do seu descontento nas relacións coa Mutualidade ou suxerir as accións que, ao seu xuízo poden contribuír a mellorar as prestacións ou a súa accesibilidade.

    Mediante correo postal á dirección das oficinas de Mugeju que poderá atopar no apartado de Que é Mugeju?  de nosa paxina Web.

    A través da Sede Electrónica, que deberá estar subscrito coa firma electrónica do interesado.

Tanto as queixas como as suxestións son tramitadas a través da Inspección de Servizos e son obxecto dun tratamento persoal e individualizado. 

Nun e outro caso para que produzan os efectos desexados, deberán identificarse as persoas que as formulan.
 

Lexislación:

  • Real Decreto 951/2005 do 29 de xullo, polo que se establece o marco xeral para a mellora da calidade na Administración Xeral do Estado.
  • Resolución do 6 de febreiro de 2006, da Secretaria Xeral para a Administración Pública, pola que se aproban directrices para o desenvolvemento dos programas do marco xeral para a mellora da calidade establecido no Real Decreto 951/2005, do 29 de xullo

En liña:

dni-electrónico ou dun de os certificados dixitais admitidos pola sede electrónica.

Acceder ao formulario en liña