Sol·licitar pensió de viduïtat (Fons Especial)

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Sol·licitar pensió de viduïtat.

DOCUMENTACIÓ QUE ÉS NECESSARI APORTAR

  • Només per a presentació presencial: SOL·LICITUD DE PENSIÓ DE VIDUÏTAT

  • Si no autoritza a la Mutualitat a consultar les seves dades d'identitat: Fotocòpia del DNI.

  • Certificació de defunció expedida pel Registre Civil.

  • Certificat de data actual de matrimoni expedit pel Registre Civil, o Llibre de família actualitzat.

  • Còpia de la sentència que declari la nul·litat o el divorci, quan el/la sol·licitant sigui excónyuge per tal causa.

Icona Clau Per sol·licitar aquesta prestació ha d'estar donat de alta com a mutualista del Fons Especial de la Mutualitat General Judicial. La identificació es realitzarà mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa haurà d'estar donat de alta en aquest sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos.

Consulti els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

L'imprès de sol·licitud i els documents associats poden presentar-se en els serveis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.