Sol·licitar indemnització per lesions permanents

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Sol·licitar indemnització per lesions permanents no invalidants.

DOCUMENTACIÓ QUE ÉS NECESSARI APORTAR

  • Només per a presentació presencial: SOL·LICITUD D'AJUDA PER LESIONS

  • Si no autoritza a la Mutualitat a consultar les seves dades d'identitat: Fotocòpia del DNI.

  • Informe del Cap de la Unitat on l'interessat presta serveis amb expressió de les circumstància determinants de la malaltia professional o de l'accident i que les lesions produïdes no donen lloc a la instrucció d'expedient de jubilació per Incapacitat Permanent per al servei.

  • Dictamen facultatiu del Metge que hagi atès al mutualista, amb especificació de les lesions, mutilacions o deformitats sofertes per aquest i el seu caràcter definitiu, així com la data en què es van produir.

Icona Clau Per sol·licitar aquesta prestació ha d'estar donat de alta com a mutualista titular. La identificació es realitzarà mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa haurà d'estar donat de alta en aquest sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos.

  • Per sol·licitar la prestació, premi el botó Iniciar Tràmit.
  • Si va sol·licitar la prestació i necessita adjuntar documents, utilitzi el Servei de remissió de documentació.

Consulti els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

L'imprès de sol·licitud i els documents associats poden presentar-se presencialment en els serveis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.