Sol·licitar subsidi de jubilació forçosa

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
5 anys
Silenci
Estimatori

Sol·licitar subsidi de jubilació.

DOCUMENTACIÓ QUE ÉS NECESSARI APORTAR

  • Només per a presentació presencial: SOL·LICITUD DE SUBSIDI DE JUBILACIÓ

  • Si no autoritza a la Mutualitat General Judicial a consultar les seves dades d'identitat: fotocòpia del DNI.

  • Fotocòpia compulsada de la Resolució en què s'acordi la jubilació.

  • Certificació de la corresponent Unitat de Personal, acreditativa de la situació administrativa (només és necessari si no aparegués reflectida en la resolució de jubilació).

  • Certificació de la Unitat Pagadora en el qual constin les retribucions bàsiques integres corresponents al mes en què es produeixi la jubilació.

Icona Clau Per sol·licitar aquesta prestació ha d'estar donat de alta com a mutualista titular. La identificació es realitzarà mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa haurà d'estar donat de alta en aquest sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos.

  • Per sol·licitar la prestació, premi el botó Iniciar Tràmit.
  • Si va sol·licitar la prestació i la Mutualitat li ha sol·licitat que adjunti algun document, utilitzi el Servei de remissió de documentació.

Consulti els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

L'imprès de sol·licitud i els documents associats poden presentar-se en els serveis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.