Devolució de despeses en material ortoprotésico

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Sol·licitar ajuda per despeses en productes ortoprotésicos: andadores, crosses amb tres o més potes, órtesis cervicals, de mans, de braços, de genoll, etc.

És necessari que per a aquestes mateixes despeses la Mutualitat General Judicial prèviament hagi concedit l'ajuda corresponent de prestacions complementàries.

L'import de l'ajuda es determina en funció del nivell d'ingressos nets mensuals per persona, calculat conforme als criteris i en funció del barem que estableixi cada Convocatòria.

DOCUMENTACIÓ QUE ÉS NECESSARI APORTAR

  • Per a presentació presencial: SOL·LICITUD D'AJUDA PER APORTACIÓ ORTOPROTÉSICA.

  • Si no autoritza a la Mutualitat General Judicial per consultar les seves dades tributàries: Fotocòpia o còpia de la declaració de l'IRPF de la unitat familiar de l'últim exercici, inclosa la Declaració Complementària si s'hagués efectuat.

  • Si no autoritza a la Mutualitat General Judicial per consultar les seves dades tributàries: en cas que no existeixi obligació de declarar, certificació de l'Administració Tributària en aquest sentit i certificació de les imputacions íntegres d'ingressos que els constin.

  • Si escau, declaració responsable de les pensions o prestacions exemptes o no subjectes a tributació per IRPF de l'últim exercici.

Icona Clau Per sol·licitar aquesta prestació ha d'estar donat de alta com a mutualista titular. La identificació es realitzarà mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa haurà d'estar donat de alta en aquest sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos.

  • Per sol·licitar la prestació, premi el botó Iniciar Tràmit.
  • Si va sol·licitar la prestació i la Mutualitat li ha sol·licitat que adjunti algun document, utilitzi el Servei de remissió de documentació.

Consulti els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

L'imprès de sol·licitud i els documents associats poden presentar-se presencialment en els serveis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.