Sol·licitar ajuda del programa d'atenció a persones drogodependents

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Sol·licitar ajuda del programa d'atenció a persones amb drogodependència.

Requisits: ser mutualista (titular o beneficiari) en alta en la Mutualitat i precisar un tractament integral de drogodependència dirigit a la rehabilitació i reinserció soci-laboral.

L'import de l'ajuda es determina en funció del nivell d'ingressos, conforme als criteris i el barem establerts en la Convocatòria.

DOCUMENTACIÓ QUE ÉS NECESSARI APORTAR

  • Només per a presentació presencial: SOL·LICITUD D'AJUDA PER DROGODEPENDÈNCIA

  • Si no autoritza a la Mutualitat General Judicial per consultar aquestes dades: certificació del domicili i residència dels membres de la unitat familiar.

  • Fotocòpia o còpia de la declaració de l'IRPF de la unitat familiar de l'últim exercici, inclosa la declaració complementària si s'hagués efectuat.

  • Si no existeix obligació de declarar, certificació de l'Administració Tributària en aquest sentit i certificació de les imputacions íntegres d'ingressos que els constin.

  • Informe de l'especialista, psicòleg o facultatiu, sobre la necessitat del tractament.

  • Si escau, declaració responsable de les pensions o prestacions exemptes o no subjectes a tributació per IRPF de l'últim exercici.

Icona Clau Per sol·licitar aquesta prestació ha d'estar donat de alta com a mutualista titular. La identificació es realitzarà mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa haurà d'estar donat de alta en aquest sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos.

  • Per sol·licitar la prestació, premi el botó Iniciar Tràmit.
  • Si va sol·licitar la prestació i la Mutualitat li ha sol·licitat que adjunti algun document, utilitzi el Servei de remissió de documentació.

Consulti els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

L'imprès de sol·licitud i els documents associats poden presentar-se en els serveis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.