Sol·licitar autorització per a tractament mèdic especial a l'estranger

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
3 mesos
Silenci
Estimatori

Per a les intervencions o tractaments mèdics que, sent finançables pel Sistema Nacional de Salut, no puguin administrar-se a través dels mitjans propis de medicina pública o privada dins del territori nacional a causa d'impossibilitat tècnica, la Mutualitat General Judicial pot autoritzar el reintegrament de despeses derivades de la prestació assistencial requerida en país estranger.

Per a això és imprescindible que la Mutualitat hagi tingut coneixement previ de la situació i hagi autoritzat el tractament.

El reintegrament es limitarà a les despeses sanitàries i de desplaçament del pacient calculats segons l'Annex I del RD 462/2002. Les despeses d'acompanyant solament seran objecte de reintegrament quan el pacient sigui menor d'edat o acrediti un grau de minusvalidesa superior al 65%.

DOCUMENTACIÓ QUE ÉS NECESSARI APORTAR

  • Informi metge del Servei Hospitalari del Servei Públic de Salut o entitat corresponent en la qual es rebent tractament, que ha d'indicar:

    • Motiu i necessitat del tractament o intervenció.

    • Impossibilitat d'impartir tractament o de realitzar la intervenció a través de mitjans ordinaris del Sistema Nacional de Salut.

    • Centre en el qual es pot prestar el tractament o intervenció.

    • Pressupost del centre sanitari en el qual es pot realitzar el tractament o intervenció.

  • Només per a presentació presencial: SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DE TRACTAMENT ESPECIAL.

Icona Clau Per sol·licitar l'autorització prèvia del tractament ha d'estar donat de alta com a mutualista titular. La identificació es realitzarà mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa haurà d'estar donat de alta en aquest sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos.

Consulti els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

L'imprès de sol·licitud i els documents associats poden presentar-se presencialment en els serveis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.