Sol·licitar alta en el segur/segur per a funcionaris desplaçats per més de 120 dies

En els següents casos l'assistència sanitària es pot prestar, a través d'un contracte amb DKV Internacional, amb un contingut anàleg a la prestació d'assistència sanitària en territori nacional:

 1. Mutualistes destinats o que presten els seus serveis fos del territori nacional per un període superior a 120 dies, sempre que no estiguin acollits al règim de previsió de les Institucions de la UE o qualsevol una altra Institució o Organització Internacional, o nacional de l'Estat estranger en la qual vagin a prestar serveis.

 2. Mutualistes que, trobant-se destinats en un país estranger, són baixa en el servei actiu per jubilació o incapacitat permanent, romanguin sense interrupció formal al país en el qual s'ha produït la jubilació i acreditin que no tenen dret a percebre prestació sanitària al país de residència, per la legislació del mateix.

 3. Mutualistes que fixen el seu domicili en algun país de la Unió Europea, Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein, Noruega), Regne Unit i Suïssa, i acreditin que no tenir dret a percebre prestació sanitària al país de residència, per la legislació del mateix.

 4. Mutualistes que acompanyen al seu cònjuge o persona en anàloga relació d'afectivitat i amb caràcter estable, quan el cònjuge està enquadrat en el supòsit a) anterior.

 5. Beneficiaris dels mutualistes inclosos en els paràgrafs anteriors, que es traslladin amb ells.

 6. Mutualistes que es troben en excedència per cura de familiars o per raó de violència de gènere, sempre que la residència a l'estranger es vagi a perllongar més de 120 dies i sigui conseqüència de la circumstància que origina l'excedència.

IMPORTANT

Per ser beneficiari d'aquesta modalitat d'assistència sanitària és necessari que el mutualista prèviament sol·liciti a la Mutualitat la seva alta en DKV Internacional.

Cobertures de la pòlissa DKV Internacional

Les despeses sanitàries que excedeixin de la cobertura d'aquest contracte podran ser reintegrats per la Mutualitat fins al límit de la seva cartera de serveis. Més informació: Servei de sol·licitud de reintegrament de despeses a l'estranger

DOCUMENTACIÓ QUE ÉS NECESSARI APORTAR

 • En cas de destinació fos del territori nacional:

  • Còpia del nomenament del mutualista, amb indicació de la durada del mateix.

  • Certificat de la institució de destinació de no prestar cobertura sanitària.

 • En els altres casos:

  • Declaració justificativa, subscrita pel sol·licitant, del supòsit en què es trobi.

  • Certificació negativa de l'Organisme competent del país de residència que el sol·licitant no disposa de cobertura sanitària.

  • Certificació del consolat o similar de disposar de domicili de residència.

 • Només per a presentació presencial: ALTA DE DADES DE MUTUALISTA DESPLAÇAT.

Icona Clau Per sol·licitar l'alta en el contracte de segurs/segurs DKI Internacional ha d'estar donat de alta com a mutualista titular. La identificació es realitzarà mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa haurà d'estar donat de alta en aquest sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos.

Consulti els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

L'imprès de sol·licitud i els documents associats poden presentar-se en els serveis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.