Sol·licitar prestacions complementàries: ortoprotésicas

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Concessió d'ajudes econòmiques per a la compra o lloguer de productes ortopédicos, i si escau reparacions, segons el catàleg de material ortoprotésico de la Mutualitat General Judicial (Annex I de la Resolució de 6 de maig de 2008).

DOCUMENTACIÓ QUE ÉS NECESSARI APORTAR

  • Informe de l'especialista contenint patologia i prescripció de l'ajuda sol·licitada.

  • Factures originals complint tots els requisits legals.

  • Solament si no presenta la sol·licitud per Internet: SOL·LICITUD PREST. COMPLEMENTÀRIES

Haurà de conservar els originals de les factures i dels altres documents originals de valor probatori durant un termini de quatre anys explicats des de la data de cobrament de la prestació.

Icona Clau Per sol·licitar aquesta prestació ha d'estar donat de alta com a mutualista titular. La identificació es realitzarà mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa necessita estar donat de alta en aquest sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos.

  • Per sol·licitar la prestació, premi el botó Iniciar Tràmit.
  • Si va sol·licitar la prestació i la Mutualitat li ha indicat que necessita aportar algun document, haurà d'utilitzar el Servei de remissió de documentació.

Pot presentar l'imprès de sol·licitud i els documents associats en els serveis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Imprès de sol·licitud