Sol·licitar alta de beneficiaris

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
2 mesos
Silenci
Estimatori

QUI PODEN SER BENEFICIARIS

Poden incloure's com a beneficiaris els familiars o assimilats a càrrec d'un mutualista en alta:

 • El cònjuge, o la persona que convisca amb el mutualista en anàloga relació d'afectivitat a la de cònjuge. Podrà conservar la condició de beneficiaris el cònjuge que visca separat d'un mutualista en alta o el matrimoni de la qual haja sigut declarat nul o dissolt per divorci, sempre que tinguen dret a percebre una pensió compensatòria per part del titular, i els fills que convisquen amb aquell.

 • Els descendents, tant del titular com del cònjuge qualsevol que siga la seua filiació legal. Els descendents i fills adoptius podran ser-ho de tots dos cònjuges o de qualsevol d'ells. També els fills de la persona que convisca amb el mutualista en anàloga relació d'afectivitat a la de cònjuge.

 • Els ascendents, tant del mutualista com del seu cònjuge, i els cònjuges per ulteriors nupcias de tals ascendents.

 • Qualsevol altra persona relacionada amb el mutualista que es determine en el Règim General de la Seguretat Social.

REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR

Els beneficiaris necessiten complir els següents requisits:

 1. Viure amb el titular i a les seues expenses. No s'apreciarà falta de convivència en els casos de separació transitòria i ocasional per raó de treball, impossibilitat de trobar vivenda en el nou punt de destinació i altres circumstàncies similars.

 2. No estar protegit per títol diferent, a través de qualsevol dels règims que integren el sistema espanyol de Seguretat Social.

 3. En el cas de descendents o assimilats: no percebre ingressos per rendiments derivats del treball, del cabdal mobiliari, del capital immobiliari o de pensió, superiors al doble de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM).

DATA DE L'ALTA

La data dels efectes del reconeixement del beneficiari serà la de la recepció de la sol·licitud d'alta sempre que, complint-se els requisits, s'aporten tots els documents precisos.

En el cas del nounat de mare mutualista, la data d'alta serà la del naixement si la sol·licitud es presenta dins del primer mes de vida.

DOCUMENTACIÓ QUE ÉS NECESSARI APORTAR

 • Conyuge i/o fills: Llibre de família

 • Ex-conyuge: sentència ferma o conveni regulador de la separació o el divorci.

 • Parelles de fet: còpia d'inscripció en el Registre, o Certificat de l'Ajuntament, que acredite la convivència amb el/la mutualista titular per període superior a un any.

 • Beneficiaris amb discapacitat: certificat expedit per l'IMSERSO, o per l'organisme corresponent de la Comunitat Autònoma de residència, en el qual es qualifique la discapacitat.

 • Adopció o acolliment temporal: resolució administrativa o judicial que acredite l'acolliment o l'adopció. Si l'acolliment és internacional, a més: inscripció en el Registre Consular o, en defecte d'això, informe de reagrupació familiar i certificat d'idoneïtat.

A més, per a presentació presencial:

 • Formulari de sol·licitud:  SOL·LICITUD D'ALTA DE BENEFICIARIS.

 • Si no autoritza a la Mutualitat a verificar les dades identitat i residència: fotocòpia del DNI (per als beneficiaris majors de 14 anys) i certificats d'empadronament

 • Si no autoritza a la Mutualitat a verificar les dades d'assistència sanitària: certificats que acrediten que els beneficiaris no figuren en cap dels altres règims de la Seguretat Social.

En el cas general, la Mutualitat no té habilitada l'alta de beneficiaris per Internet. Solament està habilitada per al reintegrament de beneficiaris; és a dir: per a l'alta de beneficiaris que, havent estat prèviament inclosos en la Mutualitat, van ser baixa pel motiu que fora.

Icona Clau Per a sol·licitar el reingrés de beneficiaris ha d'estar donat de alta com a mutualista titular de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve para el quin haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica.

Esta sol·licitud requerix el seu consentiment perquè la Mutualitat General Judicial consulte les dades d'identitat, residència i assistència sanitària de les persones per a les quals se sol·licita la seua inclusió com a beneficiaris.

Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

L'imprés de sol·licitud i els documents associats poden presentar-se presencialment en els servicis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.