Solicitar alta de beneficiarios

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
2 meses
Silencio
Estimatorio

QUEN PODEN SER BENEFICIARIOS

Poden incluírse como beneficiarios os familiares ou asimilados a cargo dun mutualista en alta:

 • O cónxuxe, ou a persoa que conviva co mutualista en análoga relación de afectividade á de cónxuxe. Poderá conservar a condición de beneficiarios o cónxuxe que viva separado dun mutualista en alta ou cuxo matrimonio fose declarado nulo ou disolto por divorcio, sempre que teñan dereito a percibir unha pensión compensatoria por parte do titular, e os fillos que convivan con aquel.

 • Os descendentes, tanto do titular como do cónxuxe calquera que sexa a súa filiación legal. Os descendentes e fillos adoptivos poderán selo de ambos os cónxuxes ou de calquera deles. Tamén os fillos da persoa que conviva co mutualista en análoga relación de afectividade á de cónxuxe.

 • Os ascendientes, tanto do mutualista como do seu cónxuxe, e os cónxuxes por ulteriores nupcias de tales ascendientes.

 • Calquera outra persoa relacionada co mutualista que se determine no Réxime Xeral da Seguridade Social.

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPRIR

Os beneficiarios necesitan cumprir os seguintes requisitos:

 1. Vivir co titular e ás súas expensas. Non se apreciará falta de convivencia nos casos de separación transitoria e ocasional por razón de traballo, imposibilidade de atopar vivenda no novo punto de destino e demais circunstancias similares.

 2. Non estar protexido por título distinto, a través de calquera dos réximes que integran o sistema español de Seguridade Social.

 3. No caso de descendentes ou asimilados: non percibir ingresos por rendementos derivados do traballo, do capital mobiliario, do capital inmobiliario ou de pensión, superiores ao dobre do indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM).

DATA DO ALTA

A data dos efectos do recoñecemento do beneficiario será a da recepción da solicitude de alta sempre que, cumpríndose os requisitos, achéganse todos os documentos precisos.

No caso do recentemente nacido de nai mutualista, a data de alta será a do nacemento se a solicitude preséntase dentro do primeiro mes de vida.

DOCUMENTACIÓN QUE É NECESARIO ACHEGAR

 • Conyuge e/ou fillos: Libro de familia

 • Ex-conyuge: sentenza firme ou convenio regulador da separación ou o divorcio.

 • Parellas de feito: copia de inscrición no Rexistro, ou Certificado do Concello, que acredite a convivencia co/a mutualista titular por período superior a un ano.

 • Beneficiarios con discapacidade: certificado expedido polo IMSERSO, ou polo organismo correspondente da Comunidade Autónoma de residencia, no que se cualifique a discapacidade.

 • Adopción ou acollemento temporal: resolución administrativa ou xudicial que acredite o acollemento ou a adopción. Se o acollemento é internacional, ademais: inscrición no Rexistro Consular ou, na súa falta, informe de reagrupación familiar e certificado de idoneidade.

Ademais, para presentación presencial:

 • Formulario de solicitude:  SOLICITUDE DE ALTA DE BENEFICIARIOS.

 • Se non autoriza á Mutualidade a verificar os datos identidade e residencia: fotocopia do DNI (para os beneficiarios maiores de 14 anos) e certificados de empadroamento

 • Se non autoriza á Mutualidade a verificar os datos de asistencia sanitaria: certificados que acrediten que os beneficiarios non figuran en ningún dos outros réximes da Seguridade Social.

No caso xeral, a Mutualidade non ten habilitada o alta de beneficiarios por Internet. Soamente está habilitada para o reintegro de beneficiarios; é dicir: para o alta de beneficiarios que, estando previamente incluídos na Mutualidade, causaron baixa polo motivo que fose.

Icona Crave Para solicitar o reingreso de beneficiarios debe estar dado de alta como mutualista titular da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación farase a través do sistema Cl@ve para o cal deberá estar dado de alta na este plataforma ou ben dispor de dni-electrónico ou dun dos certificados dixitais admitidos pola sede electrónica.

Esta solicitude require o seu consentimento para que a Mutualidade Xeral Xudicial consulte os datos de identidade, residencia e asistencia sanitaria das persoas para as que se solicita a súa inclusión como beneficiarios.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

O impreso de solicitude e os documentos asociados poden presentarse presencialmente nos servizos centrais ou as delegacións provinciais da Mutualidade Xeral Xudicial, ou en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.