Sol·licitar autorització de medicaments de dispensació hospitalària

Per accedir a medicaments de dispensació hospitalària, els mutualistes que reben assistència a través de les entitats mèdiques privades han de sol·licitar una autorització a la Mutualitat General Judicial.

Després de les comprovacions pertinents, la Mutualitat:

  1. Autoritza a la farmàcia hospitalària la dispensació del medicament.

    L'autorització d'un medicament de dispensació hospitalària és vàlida durant un any.

  2. Comunica al mutualista, per la via de contacte que va indicar en la seva sol·licitud, que s'ha emès l'autorització i que pot acudir a la farmàcia hospitalària per recollir el medicament.

IMPORTANT

Per a cada retirada de medicaments, el mutualista ha d'emplenar i proporcionar a la farmàcia hospitalària el següent document: JUSTIFICANT DE RETIRADA DE MEDICAMENTS.

DOCUMENTACIÓ QUE ÉS NECESSARI APORTAR

Provisionalment, pot sol·licitar l'autorització enviant la documentació exigida mitjançant un correu electrònic dirigit a aquesta bústia: mugeju.farmacia@justicia.es

 

 

 

L'imprès de sol·licitud i els documents associats poden presentar-se en els serveis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.