Visat de receptes

El visat de les receptes és un acte previ a la dispensació i es realitza en les delegacions provincials i en els servicis centrals de la Mutualitat General Judicial, una vegada efectuades les comprovacions oportunes, estampillant un segell especial en l'anvers de la recepta.

A través del visat la Mutualitat autoritza, per a un pacient concret, la utilització de medicaments i productes sanitaris que posseint cupó precinte ASSS requerixen un control sanitari especial, i també d'aquells que mancant de cupó precinte siguen considerats dispensables en determinats casos amb càrrec a la Mutualitat.

DOCUMENTACIÓ QUE ÉS NECESSARI APORTAR

Juntament amb la recepta a visar, el mutualista ha de presentar un informe mèdic del facultatiu que prescriga el medicament o el producte, en el qual es justifique la prescripció. L'informe, a estos efectes, tindrà una validesa màxima d'un any.

No es pot realitzar online