Visado de receitas

O visado das receitas é un acto previo á dispensación e realízase nas delegacións provinciais e nos servizos centrais da Mutualidade Xeral Xudicial, unha vez efectuadas as comprobacións oportunas, estampillando un selo especial no anverso da receita.

A través do visado a Mutualidade autoriza, para un paciente concreto, a utilización de medicamentos e produtos sanitarios que posuíndo cupón precinto ASSS requiren un control sanitario especial, e tamén daqueles que carecendo de cupón precinto sexan considerados dispensables en determinados casos con cargo á Mutualidade.

DOCUMENTACIÓN QUE É NECESARIO ACHEGAR

Xunto coa receita a visar, o mutualista debe presentar un informe médico do facultativo que prescriba o medicamento ou o produto, no que se xustifique a prescrición. O informe, para estes efectos, terá unha validez máxima dun ano.

Non se pode realizar en liña