Auxili per defunció (Fons Especial)

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Causants i beneficiaris

Per a causar dret a la prestació de pagament únic “Auxili per Defunció” cal ostentar la condició de mutualista d'alguna de les Mutualitats integrades en el Fons Especial de Mugeju en el moment del fet causant (la defunció), la qual cosa implica haver cotitzat ininterrompudament fins hui de jubilació (o fins a la de defunció, en el cas de produir-se en actiu).

Excepte en els supòsits de rescat de la prestació pel propi mutualista, previstos reglamentàriament, l'Auxili ho perceben els beneficiaris del mutualista a la seua defunció.

Es consideren beneficiaris:

1º. El designat o designats expressament pel mutualista

2º. Si el mutualista no haguera fet expressa designació, es consideraran beneficiaris les persones que a continuació es relacionen, segons el següent orde de preferència excloent:

 1. El cònjuge viudo no separat judicialment
 2. Els fills i, solament en concurrència amb ells, els fills de fills morts, conforme a les regles del Codi Civil
 3. Els pares, si depengueren econòmicament del mutualista mort
 4. Els nets orfes i desemparats

3º. A falta de designació expressa i dels parents al·ludits, els Reglaments de les tres Mutualitats faculten a la Junta de Govern (hui Gerent de Mugeju) per a concedir fins a la mitat de l'Auxili a la persona que haguera sufragat els gastos d'enterrament i funeral del mutualista mort

Quanties

L'auxili per defunció està fixat en els següents imports:

 • A. Mutualitat de Previsió de Funcionaris de l'Administració de Justícia = 6.010,12 euros
 • B. Mutualitat Benèfica de Funcionaris de Justícia Municipal = 3.005,06 euros
 • C. Mutualitat Benèfica d'Auxiliars de l'Administració de Justícia = 4.207,08 euros

Rescat de l'Auxili pel mutualista

Únicament els afiliats a les Mutualitats de Previsió de Funcionaris de l'Administració de Justícia i Benèfica d'Auxiliars de l'Administració de Justícia poden sol·licitar, una vegada jubilats i sempre que foren solters o viudos sense fills o descendents que d'ells depenguen econòmicament, el rescat de l'Auxili per Defunció, sent el seu import:

 • A. Mutualitat de Previsió de Funcionaris de l'Administració de Justícia = 4.507,59 euros (75% de l'Auxili)
 • B. Mutualitat Benèfica d'Auxiliars de l'Administració de Justícia = 3.155,31 euros (75% de l'Auxili)

El Reglament de la Mutualitat Benèfica de Funcionaris de Justícia Municipal no contempla el rescat de l'Auxili.

Amb el pagament del rescat, la prestació Auxilie per defunció queda extingida quan el mutualista pertanga a la Mutualitat Benèfica d'Auxiliars de l'Administració de Justícia.

Si el mutualista mort ho anara de la de Previsió de Funcionaris de l'Administració de Justícia i haguera rescatat l'Auxili (75 % del mateix), podrà concedir-se a qui haguera sufragat els gastos d'enterrament i funeral la quantia dels mateixos amb el límit del 25% de l'import de la prestació (1.502,53 euros).

Gestió i reconeixement del dret

El procediment s'inicia prèvia presentació davant Mugeju de la corresponent sol·licitud, aportant amb la mateixa la documentació preceptiva que en ella s'indica.

Icona Clau Per a sol·licitar esta prestació ha d'estar donat de alta com a mutualista del Fons Especial de la Mutualitat General Judicial. La identificació es realitzarà mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa haurà d'estar donat de alta en eixe sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos.

Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

L'imprés de sol·licitud i els documents associats poden presentar-se presencialment en els servicis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per a sol·licitar l'ajuda ha d'aportar la següent documentació:

 • SOL·LICITUD D'AUXILI PER DEFUNCIÓ, emplenada i firmada.

 • Si no autoritza a la Mutualitat General Judicial per a consultar les seues dades d'identitat: Fotocòpia del DNI.

 • Certificat de defunció.

 • Altres documents que s'hagen de presentar, n funció del supòsit concret que es tracte, segons l'indicat en l'imprés de sol·licitud.