Sol·licitar beca d'estudis (Fons Especial)

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Sol·licitar beca d'estudis.

DOCUMENTACIÓ QUE ÉS NECESSARI APORTAR

  • Només per a presentació presencial: SOL·LICITUD DE BECA D'ESTUDIS

  • Si no autoritza a la Mutualitat a consultar les seves dades d'identitat: Fotocòpia del DNI.

  • Fotocòpia del Llibre de família (Quan se sol·liciti beca per primera vegada).

  • Justificants de matriculació dels estudis pels quals se sol·licita la beca, en el qual constin les assignatures que es cursessin i el pagament de les taxes acadèmiques corresponents.

  • Certificació acadèmica o justificant dels estudis realitzats i les qualificacions obtingudes durant el curs acadèmic anterior al de la sol·licitud de la beca (tret que se sol·liciti beca per primera vegada).

Icona Clau Per sol·licitar aquesta prestació ha d'estar donat de alta com a mutualista del Fons Especial de la Mutualitat General Judicial. La identificació es realitzarà mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa haurà d'estar donat de alta en aquest sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos.

Consulti els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

L'imprès de sol·licitud i els documents associats poden presentar-se en els serveis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Documents