Pensió de viduïtat (Fons Especial)

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Causants i beneficiaris

La pensió de viduïtat la causen a favor del cònjuge supervivent els qui ostentin la condició d'afiliat/mutualista al moment del fet causant (la defunció), implicant això haver cotitzat ininterrompudament fins avui de la seva jubilació o fins a la de la seva defunció, en el supòsit d'haver-se produït aquest en situació d'actiu.

Els Reglaments de les Mutualitats Integrades contemplen les pensions de viduïtat/orfandat com una cadena successora: el mutualista, en morir, causa a favor del cònjuge supervivent pensió de viduïtat, accedint els orfes a aquesta pensió després de la mort d'aquest últim (la pensió de viduïtat es distribueix entre aquells).

Naturalesa jurídica

Les pensions del Fons Especial tenen el caràcter de públiques i, per tant estan subjectes a les normes sobre límit de percepció i concurrència aplicables a tals pensions. Si un pensionista percep per un altre sistema públic (Classes Passives, Seguretat Social, etc.) pensió o pensions que aconsegueixen el límit màxim de percepció que anualment es fixa en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, la pensió que li pogués correspondre en el Fons Especial se li reconeixerà, però, per efecte de la limitació, no li serà abonada.

Quanties

Els imports d'aquestes pensions venen fixats en els mateixos termes que les de jubilació (per Cossos/Escales en les Mutualitats de Previsió i Justícia Municipal; i per Cossos i anys de cotització en la d'Auxiliars).

 • Els imports íntegres mensuals (14 pagues anuals) oscil·len, en la Mutualitat de Previsió, entre els 122,35 euros (quantia inicial) i 57,10 euros (quantia final), per als Cossos Superiors, i els 81,56 euros (quantia inicial) i 30,05 euros (quantia final), pels de la categoria inferior.

 • En la Mutualitat de Justícia Municipal, la quantia integra mensual de la pensió està fixada en funció del Grup (Grup 1º: Magistrats, Jutges, Fiscals i Secretaris; Grup 2º: Secretaris de Jutjats de Paz, Oficials, Auxiliars i Agents) en ell que s'inclogui el mutualista, sent de 36,06 euros (quantia inicial) i 12,02 (quantia final), per al Grup 1º, i de 30,05 (quantia inicial) i 9,02 (quantia final), per al Grup 2º.

 • En la Mutualitat d'Auxiliars, les taules de pensions (una per cada Cos integrat en la mateixa: Mèdics Forenses, Oficials, Auxiliars i Agents) tenen fixats els imports de les mateixes (quanties inicials) en funció de la pensió basi corresponent a cada Cos i dels anys complets de cotització (la quantia inicial de la pensió és la resultant d'incrementar la pensió basi en un 2 per cent de la mateixa, sent l'increment mínim del 20 per cent, aplicable als mutualistes amb menys de 10 anys de cotització).

  Les pensions inicials oscil·len entre les quanties mínimes de 75,66 euros, 72,33 euros, 69,55 euros i 61,21 euros mensuals, per als Cossos de Mèdics Forenses, Oficials, Auxiliars i  Agents, respectivament, i els 119,80 euros, 114,52 euros 110,12 euros i 96,91 euros mensuals, per als mateixos Cossos en el supòsit de 45 anys de cotització.

  En aquesta Mutualitat les quanties finals de les pensions (aplicables, després del procés de reducció previst en els Acords d'Integració, a partir del cinquè any posterior al de la data d'arrencada) són del mateix import per a les vídues dels mutualistes de tots els Cossos (25,84).

Reconeixement i pagament (aplicació de les normes sobre límit de percepció i concurrència de pensions públiques).

La línia d'actuació de Mugeju és la següent:

 • Reconeixement del dret a la pensió del Fons Especial, però sense abonament de la mateixa, quan l'import de les altres públiques declarades per l'interessat i que ja vènia percebent, o vagi a percebre, superi el limiti màxim de percepció de pensions públiques que figuri en la Llei de Pressupostos de l'any que correspongui.

 • Reconeixement del dret i pagament minorat de la pensió, quan l'import de les altres pensions no arriba al limiti màxim de percepció, però en sumar la que li correspon en el Fons Especial si se supera el citat limiti.

 • Reconeixement del dret a la pensió i pagament íntegre de la mateixa, quan la suma de totes les pensions públiques, inclosa la del Fons Especial, no arriba a superar el limiti màxim de percepció.

Gestió i reconeixement del dret

El procediment s'inicia prèvia presentació davant Mugeju de la corresponent sol·licitud, aportant amb la mateixa la documentació preceptiva que en ella s'indica.

Icona Clau Per sol·licitar aquesta prestació ha d'estar donat de alta com a mutualista del Fons Especial de la Mutualitat General Judicial. La identificació es realitzarà mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa haurà d'estar donat de alta en aquest sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos.

Consulti els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

L'imprès de sol·licitud i els documents associats poden presentar-se presencialment en els serveis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per sol·licitar l'ajuda ha d'aportar la següent documentació:

 • SOL·LICITUD DE PENSIÓ DE VIDUÏTAT, emplenada i signada.

 • Si no autoritza a la Mutualitat General Judicial per consultar les seves dades d'identitat: Fotocòpia del DNI.

 • Certificació de defunció expedida pel Registre Civil.

 • Certificat de data actual de matrimoni expedit pel Registre Civil, o Llibre de família actualitzat.

 • Còpia de la sentència que declari la nul·litat o el divorci quan el/la sol·licitant sigui excónyuge per tal causa.

 • Altres documents que s'hagin de presentar, en funció del supòsit concret que es tracti, segons l'indicat en l'imprès de sol·licitud.