Pensió de viudetat (Fons Especial)

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Causants i beneficiaris

La pensió de viudetat la causen a favor del cònjuge supervivent els qui ostenten la condició d'afiliat/mutualista en el moment del fet causant (la defunció), implicant açò haver cotitzat ininterrompudament fins hui de la seua jubilació o fins a la de la seua defunció, en el supòsit d'haver-se produït este en situació d'actiu.

Els Reglaments de les Mutualitats Integrades contemplen les pensions de viudetat/orfandat com una cadena successora: el mutualista, en morir, causa a favor del cònjuge supervivent pensió de viudetat, accedint els orfes a aquesta pensió després de la mort d'este últim (la pensió de viudetat es distribuïx entre aquells).

Naturalesa jurídica

Les pensions del Fons Especial tenen el caràcter de públiques i, per tant estan subjectes a les normes sobre límit de percepció i concurrència aplicables a tals pensions. Si un pensionista percep per un altre sistema públic (Classes Passives, Seguretat Social, etc.) pensió o pensions que aconseguixen el límit màxim de percepció que anualment es fixa en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, la pensió que li poguera correspondre en el Fons Especial se li reconeixerà, però, per efecte de la limitació, no li serà abonada.

Quanties

Els imports d'estes pensions venen fixats en els mateixos termes que les de jubilació (per Cossos/Escales en les Mutualitats de Previsió i Justícia Municipal; i per Cossos i anys de cotització en la d'Auxiliars).

 • Els imports íntegres mensuals (14 pagues anuals) oscil·len, en la Mutualitat de Previsió, entre els 122,35 euros (quantia inicial) i 57,10 euros (quantia final), per als Cossos Superiors, i els 81,56 euros (quantia inicial) i 30,05 euros (quantia final), per als de la categoria inferior.

 • En la Mutualitat de Justícia Municipal, la quantia integra mensual de la pensió està fixada en funció del Grup (Grup 1º: Magistrats, Jutges, Fiscals i Secretaris; Grup 2º: Secretaris de Jutjats de Paz, Oficials, Auxiliars i Agents) en ell que s'incloga el mutualista, sent de 36,06 euros (quantia inicial) i 12,02 (quantia final), per al Grup 1º, i de 30,05 (quantia inicial) i 9,02 (quantia final), per al Grup 2º.

 • En la Mutualitat d'Auxiliars, les taules de pensions (una per cada Cos integrat en la mateixa: Mèdics Forenses, Oficials, Auxiliars i Agents) tenen fixats els imports de les mateixes (quanties inicials) en funció de la pensió base corresponent a cada Cos i dels anys complets de cotització (la quantia inicial de la pensió és la resultant d'incrementar la pensió base en un 2 per cent de la mateixa, sent l'increment mínim del 20 per cent, aplicable als mutualistes amb menys de 10 anys de cotització).

  Les pensions inicials oscil·len entre les quanties mínimes de 75,66 euros, 72,33 euros, 69,55 euros i 61,21 euros mensuals, per als Cossos de Mèdics Forenses, Oficials, Auxiliars i  Agents, respectivament, i els 119,80 euros, 114,52 euros 110,12 euros i 96,91 euros mensuals, per als mateixos Cossos en el supòsit de 45 anys de cotització.

  En esta Mutualitat les quanties finals de les pensions (aplicables, després del procés de reducció previst en els Acords d'Integració, a partir del cinqué any posterior al de la data d'arrancada) són del mateix import per a les viudes dels mutualistes de tots els Cossos (25,84).

Reconeixement i pagament (aplicació de les normes sobre límit de percepció i concurrència de pensions públiques).

La línia d'actuació de Mugeju és la següent:

 • Reconeixement del dret a la pensió del Fons Especial, però sense abonament de la mateixa, quan l'import de les altres públiques declarades per l'interessat i que ja vènia percebent, o vaja a percebre, supere el limite màxim de percepció de pensions públiques que figure en la Llei de Pressupostos de l'any que corresponga.

 • Reconeixement del dret i pagament minorat de la pensió, quan l'import de les altres pensions no arriba al limite màxim de percepció, però en sumar la que li correspon en el Fons Especial si se supera el citat limite.

 • Reconeixement del dret a la pensió i pagament íntegre de la mateixa, quan la suma de totes les pensions públiques, inclosa la del Fons Especial, no arriba a superar el limite màxim de percepció.

Gestió i reconeixement del dret

El procediment s'inicia prèvia presentació davant Mugeju de la corresponent sol·licitud, aportant amb la mateixa la documentació preceptiva que en ella s'indica.

Icona Clau Per a sol·licitar esta prestació ha d'estar donat de alta com a mutualista del Fons Especial de la Mutualitat General Judicial. La identificació es realitzarà mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa haurà d'estar donat de alta en eixe sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos.

Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

L'imprés de sol·licitud i els documents associats poden presentar-se presencialment en els servicis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per a sol·licitar l'ajuda ha d'aportar la següent documentació:

 • SOL·LICITUD DE PENSIÓ DE VIUDETAT, emplenada i firmada.

 • Si no autoritza a la Mutualitat General Judicial per a consultar les seues dades d'identitat: Fotocòpia del DNI.

 • Certificació de defunció expedida pel Registre Civil.

 • Certificat de data actual de matrimoni expedit pel Registre Civil, o Llibre de família actualitzat.

 • Còpia de la sentència que declare la nul·litat o el divorci quan el/la sol·licitant siga excónyuge per tal causa.

 • Altres documents que s'hagen de presentar, en funció del supòsit concret que es tracte, segons l'indicat en l'imprés de sol·licitud.