Fons Especial

El Fons Especial de la Mutualitat General Judicial

La Disposició Addicional Vintena primera de la Llei 50/1984, de Pressupostos Generals de l'Estat per 1985, va possibilitar la constitució del Fons Especial de Mugeju i la consegüent integració en el mateix de les Mutualitats de Funcionaris de l'Administració de Justícia.

Segons les previsions contingudes en aquest precepte, per Acords del Consell de Ministres de 10 d'abril de 1987, de 3 de febrer de 1989 i de 27 de març de 1992, es va portar a efecte, respectivament, la integració en el Fons Especial de MUGEJU de la Mutualitat Benèfica de Funcionaris de Justícia Municipal, de la de Previsió de Funcionaris de l'Administració de Justícia i de la Benèfica d'Auxiliars de l'Administració de Justícia.

Els socis i beneficiaris de les referides Mutualitats conserven en el Fons Especial els drets adquirits o en curs d'adquisició en relació amb les prestacions enumerades en els acords d'integració, regint-se la seva concessió i quantia per l'establert en aquests Acords, en els Reglaments de les respectives Mutualitats i en la Disposició Addicional 21 de la Llei 50/84.

D'acord amb les citades normes d'integració:

  • Únicament es van incorporar al Fons Especial els col·lectius existents en les referides entitats mutuales al 31 de desembre de 1984. En conseqüència no s'han produït altes de nous socis mutualistes amb posterioritat a la indicada data.
  • Als socis (mutualistes) i beneficiaris de les antigues Mutualitats de Funcionaris de l'Administració de Justícia se'ls garanteix a través del Fons Especial els drets a les prestacions que s'especifiquen en els Acords d'Integració i en els termes i quanties en ells fixats. Les quanties garantides per l'Estat a través del Fons Especial són les vigents al 31 de desembre de 1984, respecte de les prestacions de pagament únic. Quant a les pensions, es garanteixen les quanties vigents al 31 de desembre de 1984, com a pensió inicial, i les en vigor a 31 de desembre de 1973, com a pensió final, reduint-se les primeres, fins a aconseguir les segones, en un 20 per 100 anual de la diferència entre ambdues.
  • La permanència en el Fons Especial i el manteniment del dret a les prestacions és voluntària.

Atès que la pertinença a les Mutualitats Integrades té el caràcter de voluntària, els socis de les mateixes podran sol·licitar la baixa a qualsevol moment.

La Disposició Addicional 21.10 de la Llei 50/1984 recull aquesta possibilitat en els següents termes: “L'opció individual a donar-se de baixa en les Mutualitats integrades podrà exercitar-se a qualsevol moment, amb pèrdua per part del beneficiari de qualsevol prestació i sense dret a devolució de quotes”. En similars termes s'estableix aquesta opció en els Acords d'Integració en el Fons Especial (“Els mutualistes podran donar-se de baixa en el Fons Especial, a qualsevol moment, amb pèrdua de beneficis anteriorment reconeguts i sense dret a devolució de quotes”).

Els Reglaments d'aquestes Mutualitats contemplen la pèrdua de la condició de mutualista per impagament de quotes, tenint la baixa per tal motivo els mateixos efectes que la voluntària.

A partir de la integració, Mugeju reconeix les prestacions causades pels afiliats a les referides Entitats.

Prestacions del Fons Especial

A partir de la integració, MUGEJU reconeix les prestacions causades pels afiliats a les referides Mutualitats. Aquestes prestacions poden ser diferents quant a la quantia i requisits per a cada Mutualitat, però totes recullen en els seus Reglaments:

La quantia d'aquestes prestacions ve determinada per les següents previsions:

  • Les que són de pagament únic es reconeixen en la quantia vigent en 31 de desembre de 1984.
  • Les pensions es reconeixen inicialment en les quanties vigents en 31 de desembre de 1984, reduint-se en els cinc exercicis següents i per parts iguals, fins a aconseguir en l'últim d'ells, les quanties vigents en 31 de desembre de 1973, que són les garanteixes finalment per l'Estat.