O Fondo Especial de Mugeju: Aspectos xerais e Mutualidade integradas

O Fondo Especial de Mugeju

A Disposición Adicional Vixésima primeira da Lei 50/1984, de Orzamentos Xerais do Estado para 1985, posibilitou a constitución do Fondo Especial de Mugeju e a consecuente integración no mesmo das Mutualidades de Funcionarios da Administración de Xustiza.

Segundo as previsións contidas no este precepto, por Acordos do Consello de Ministros do 10 de abril de 1987, do 3 de febreiro de 1989 e do 27 de marzo de 1992, levou a efecto, respectivamente, a integración no Fondo Especial de MUGEJU da Mutualidade Benéfica de Funcionarios de Xustiza Municipal, da de Previsión de Funcionarios da Administración de Xustiza e da Benéfica de Auxiliares da Administración de Xustiza.

Os socios e beneficiarios das referidas Mutualidades conservan no Fondo Especial os dereitos adquiridos ou en curso de adquisición en relación coas prestacións enumeradas nos acordos de integración, rexéndose a súa concesión e contía polo establecido nos este Acordos, nos Regulamentos das respectivas Mutualidades e na Disposición Adicional 21 da Lei 50/84.

De acordo con as citadas normas de integración:

  • Unicamente incorporáronse ao Fondo Especial os colectivos existentes nas referidas entidades mutuales ao 31 de decembro de 1984. En consecuencia non se produciron altas de novos socios mutualistas con posterioridade á indicada data.
  • Aos socios (mutualistas) e beneficiarios das antigas Mutualidades de Funcionarios da Administración de Xustiza garánteselles a través do Fondo Especial os dereitos ás prestacións que se especifican nos Acordos de Integración e nos termos e contías neles fixados. As contías garantidas polo Estado a través do Fondo Especial son as vixentes ao 31 de decembro de 1984, respecto das prestacións de pago único. Canto ás pensións, garántense as contías vixentes ao 31 de decembro de 1984, como pensión inicial, e as en vigor ao 31 de decembro de 1973, como pensión final, reducíndose as primeiras, ata alcanzar as segundas, nun 20 por 100 anual da diferenza entre ambas.
  • A permanencia no Fondo Especial e o mantemento do dereito ás prestacións é voluntaria.

Dado que a pertenza ás Mutualidades Integradas ten o carácter de voluntaria, os socios das mesmas poderán solicitar a baixa en calquera momento.

A Disposición Adicional 21.10 da Lei 50/1984 recolle dita posibilidade nos seguintes termos: “A opción individual a darse de baixa nas Mutualidades integradas poderá exercitarse en calquera momento, con perda por parte do beneficiario de calquera prestación e sen dereito a devolución de cotas”. En similares termos establécese dita opción nos Acordos de Integración no Fondo Especial (“Os mutualistas poderán darse de baixa no Fondo Especial, en calquera momento, con perda de beneficios anteriormente recoñecidos e sen dereito a devolución de cotas”).

Os Regulamentos destas Mutualidades contemplan a perda da condición de mutualista por falta de pagamento de cotas, tendo a baixa por tal motivo os mesmos efectos que a voluntaria.

A partir da integración, Mugeju recoñece as prestacións causadas polos afiliados ás referidas Entidades.

Prestacións do Fondo Especial

O tres Mutualidades recollen nos seus Regulamentos prestacións que teñen como feito causante a xubilación (pensións de xubilación) e a morte do mutualista (pensións de viuvez e orfandade, auxilios por defunción e bolsas de estudos para orfos).

Nas prestacións das referidas Mutualidades hai que distinguir as de pago único e as de pago periódico ou pensións.

De acordo con as citadas normas, as prestacións de pago único recoñécense na contía vixente no 31 de decembro de 1984. As pensións recoñécense inicialmente nas contías vixentes no 31 de decembro de 1984, reducíndose no cinco exercicios seguintes e por partes iguais, ata alcanzar no último deles, as contías vixentes no 31 de decembro de 1973, que son garántelas finalmente polo Estado.