Subsidi de jubilació

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori
  • Objecte de la prestació
  • Beneficiaris
  • Contingut de l'ajuda
  • Termini de presentació de la sol·licitud
  • Caducitat del dret

Objecte de la prestació

La Prestació social de SUBSIDI DE JUBILACIÓ és una prestació de pagament únic, corresponent al grup de “prestacions socials”, actualment arreplegades en l'article 12.1,i del TR de les disposicions legals vigents sobre Règim Especial de Seguretat Social del Personal al servici de l'Administració de Justícia (aprovat per RD Legislatiu 3/2000) i anteriorment previstes en l'article 10.1,i) del RD Llei 16/1978 (creador de la Mutualitat General Judicial).

La prestació està regulada per l'article 103 (Assistència al Jubilat) del Reglament del Mutualisme Judicial, aprovat per Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol. BOE de 4/8/2011), sent beneficiaris de la mateixa únicament els mutualistes que es jubilen amb caràcter forçós per raó d'edat, així com els que es jubilen per incapacitat permanent per al servici, en arribar a la data de compliment de l'edat de jubilació forçosa. D'acord amb el previst en la Disposició final tercera del Reial decret pel qual s'aprova el citat Reglament, este va entrar en vigor l'endemà al de la seua publicació el Butlletí Oficial de l'Estat.
 

Beneficiaris

Tindran dret al percebo del Subsidi de Jubilació els funcionaris que, estant en situació d'actiu, servicis especials o excedència voluntària per cura de familiars o per raó de violència de gènere i ostentant la condició de mutualista de la Mutualitat General Judicial, es jubilen:

a) Amb caràcter forçós per raó d'edat.

b) Per incapacitat, en arribar a la data de compliment de l'edat de jubilació forçosa.
 

Contingut de l'ajuda

L'Ajuda consistix en el pagament, per una sola vegada, del doble de l'import íntegre d'una mensualitat ordinària de les retribucions bàsiques que figuren en l'última nòmina que s'haja percebut en actiu.

 

Termini de presentació de la sol·licitud

a) En el cas de jubilats forçosos per edat: sis mesos, explicats a partir de l'endemà al de la data fixada per a aquesta jubilació. 
b) En el cas de jubilats per incapacitat permanent per al servici: sis mesos, explicats a partir de l'endemà al de la data de compliment de l'edat fixada per a la jubilació forçosa per edat en el Cos o Escala de pertinença del funcionari.
 

Caducitat del dret

Transcorregut el termini de sis mesos indicat en l'apartat anterior es produirà la caducitat del dret.

Icona Clau Per a la realització d'este tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve para el quin haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica.

Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

Per a sol·licitar l'ajuda s'haurà d'aportar la següent documentació:

  • Sol·licitud en model normalitzat (PDF)  (Descarregar), (Pot obtindre's també en els Servicis Centrals o en les Delegacions Provincials).
  • Acreditació de les dades d'identitat del sol·licitant (Fotocòpia del DNI o autorització a Mugeju perquè realitze un consulta telemàtica a través del SVDI).
  • Certificació de la Unitat Pagadora en el qual consten les retribucions bàsiques integres corresponents al mes en què es produïsca la jubilació.
  • Fotocòpia compulsada de la Resolució en què s'acorde la jubilació.
  • Certificació de la corresponent Unitat de Personal, acreditativa de la situació administrativa, si aquesta dada no figura en la Resolució de Jubilació.

 

Lloc de presentació:

Els impresos de sol·licitud i altra documentació exigida, podrà presentar-se en els Servicis Centrals i Delegacions provincials de Mugeju, així com en qualsevol dels altres llocs previstos en el article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.