Sol·licitar ajuda per a gastos de sepeli

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Sol·licitar ajuda per a gastos de sepeli

DOCUMENTACIÓ QUE ÉS NECESSARI APORTAR

  • Només per a presentació presencial: SOL·LICITUD D'AJUDA PER SEPELI

  • Si no autoritza a la Mutualitat a consultar les seues dades d'identitat: Fotocòpia del DNI.

  • Certificació del Registre Civil acreditativa de la defunció del causant (original o fotocòpia compulsada) o fotocòpia compulsada del Llibre de Família en el qual conste aquesta defunció.

  • Factura original (amb les dades i requisits exigits per l'article 6 del RD 1496/2003) de gastos d'enterrament i funeral del causant expedida a nom del sol·licitant, si el dret correspon a persona que s'haja fet càrrec dels gastos de sepeli.

Icona Clau Per a sol·licitar esta prestació ha d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es realitzarà mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa haurà d'estar donat de alta en eixe sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos.

  • Per a sol·licitar la prestació, polse el botó Iniciar Tràmit.
  • Si va sol·licitar la prestació i la Mutualitat li ha sol·licitat que adjunte algun document, utilitze el Servici de remissió de documentació.

Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

L'imprés de sol·licitud i els documents associats poden presentar-se en els servicis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Documents