Solicitar axuda para gastos de enterro

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

Solicitar axuda para gastos de enterro

DOCUMENTACIÓN QUE É NECESARIO ACHEGAR

  • Só para presentación presencial: SOLICITUDE DE AXUDA POR ENTERRO

  • Se non autoriza á Mutualidade a consultar os seus datos de identidade: Fotocopia do DNI.

  • Certificación do Rexistro Civil acreditativa da defunción do causante (orixinal ou fotocopia compulsada) ou fotocopia compulsada do Libro de Familia no que conste este falecemento.

  • Factura orixinal (cos datos e requisitos esixidos polo artigo 6 do R.D. 1496/2003) de gastos de enterro e funeral do causante expedida a nome do solicitante, se o dereito corresponde a persoa que se fixo cargo dos gastos de enterro.

Icona Crave Para solicitar esta prestación debe estar dado de alta como mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación realizarase mediante o sistema Cl@ve, polo que deberá estar dado de alta nese sistema ou ben dispor de dni-electrónico dni-electrónico ou un dos certificados dixitais admitidos.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

O impreso de solicitude e os documentos asociados poden presentarse nos servizos centrais ou as delegacións provinciais da Mutualidade Xeral Xudicial, ou en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

 

Documentos