Axuda para gastos de enterro

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

Entre as “prestacións sociais” previstas no artigo 10.1,e) do Real Decreto Lei 16/1978 (actualmente recollidas no artigo 12.1, e) do Texto Refundido aprobado por Real Decreto Lexislativo 3/2000) e implantadas polo Real Decreto 4097/1982, a Mutualidade Xeral Xudicial ten establecida a Prestación Social de Axuda para Gastos de Enterro.

A prestación está regulada por o artigo 104 do Regulamento do Mutualismo Xudicial, aprobado por Real Decreto 1026/2011, do 15 de xullo. BOE de 4/8/2011).

Esta axuda concédese nos casos de falecemento de mutualistas, titulares non mutualistas e beneficiarios incluídos no Documento de Afiliación de ambos, sempre que se atopen en situación de alta no momento do feito causante, sendo perceptores da mesma:

  1. No suposto de falecemento do mutualista (titular por dereito propio), as seguintes persoas, segundo a orde de preferencia excluínte que se indica: 1º) o cónxuxe viúvo non separado xudicialmente; 2º) Os fillos que estiveren incluídos como beneficiarios no seu Documento de Afiliación; neste caso a solicitude deberá formularse polo fillo de maior idade, entendéndose que o fai en nome de todos; e 3º) a persoa que acredite aboar os gastos de enterro, mediante factura orixinal.
  2. Se o falecido é un titular non mutualista (titular por dereito derivado): a persoa que acredite aboar os gastos de enterro mediante factura orixinal.
  3. No caso do falecemento dun beneficiario, o titular do Documento de Afiliación no que aquel figure incluído.

Á vista das dispoñibilidades orzamentarias do exercicio 2013, fíxanse as seguintes contías:

No suposto do falecemento do mutualista: 250 euros.

No entanto, se a Axuda corresponde á persoa que se fixo cargo dos gastos de enterro, a contía a conceder será o importe da factura co límite de 250 euros.

No suposto do falecemento do titular non mutualista ou beneficiario: 150 euros.

No entanto, se a Axuda corresponde á persoa que se fixo cargo dos gastos de enterro, a contía a conceder será o importe da factura co límite de 150 euros.

Icona Crave Para a realización deste trámite en liña deberá estar dado de alta como mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación farase a través do sistema Cl@ve para o cal deberá estar dado de alta na este plataforma ou ben dispor de dni-electrónico ou dun dos certificados dixitais admitidos pola sede electrónica.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

Para solicitar a axuda deberase achegar a seguinte documentación:

  • Solicitude en modelo normalizado (Descargar), (Pode obterse tamén nos Servizos Centrais ou nas Delegacións Provinciais).
  • Acreditación dos datos de identidade do solicitante (Fotocopia do DNI ou autorización a Mugeju para que realice unha consulta telemática a través do SVDI).
  • Certificación do Rexistro Civil acreditativa da defunción do causante (orixinal ou fotocopia compulsada) ou fotocopia compulsada do Libro de Familia no que conste este falecemento.
  • Factura orixinal (cos datos e requisitos esixidos polo artigo 6 do R.D. 1496/2003) de gastos de enterro e funeral do causante expedida a nome do solicitante, se o dereito corresponde a persoa que se fixo cargo dos gastos de enterro.

Lugar de presentación:

Os impresos de solicitude e demais documentación esixida, poderá presentarse nos Servizos Centrais e Delegacións provinciais de Mugeju, así como en calquera dos demais lugares previstos en o artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.