Sol·licitar ajuda per malaltia celíaca

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Sol·licitar ajuda per malaltia celíaca.

Requisits:

  • Ser titular o beneficiari en alta de la Mutualitat General Judicial en sobrevenir l'estat o situació de necessitat i que mantingui aquesta condició al moment de sol·licitar l'ajuda.

  • Les despeses pels quals se sol·licita l'ajuda s'han d'haver produït en l'exercici en el qual se sol·licita l'ajuda.

DOCUMENTACIÓ QUE ÉS NECESSARI APORTAR

  • Només per a presentació presencial: MODELO DE SOL·LICITUD (FAS)

  • Si no autoritza a la Mutualitat a consultar les dades: fotocòpia compulsada de la declaració de l'IRPF de la unitat familiar, de l'exercici immediat anterior al que se sol·licita l'ajuda.

  • Factures originals justificatives de la despesa.

  • Informes mèdics o de qualsevol altre tipus que justifiqui la situació patida.

Icona Clau Per sol·licitar aquesta prestació ha d'estar donat de alta com a mutualista titular. La identificació es realitzarà mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa haurà d'estar donat de alta en aquest sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos.

  • Per sol·licitar la prestació, premi el botó Iniciar Tràmit.
  • Si va sol·licitar la prestació i la Mutualitat li ha sol·licitat que adjunti algun document, utilitzi el Servei de remissió de documentació.

Consulti els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

L'imprès de sol·licitud i els documents associats poden presentar-se en els serveis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Documents