Sol·licitar ajuda per malaltia celíaca

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Sol·licitar ajuda per malaltia celíaca.

Requisits:

  • Ser titular o beneficiari en alta de la Mutualitat General Judicial en sobrevindre l'estat o situació de necessitat i que mantinga aquesta condició en el moment de sol·licitar l'ajuda.

  • Els gastos per als quals se sol·licita l'ajuda s'han d'haver produït en l'exercici en el qual se sol·licita l'ajuda.

DOCUMENTACIÓ QUE ÉS NECESSARI APORTAR

  • Només per a presentació presencial: MODELE DE SOL·LICITUD (FAS)

  • Si no autoritza a la Mutualitat a consultar les dades: fotocòpia compulsada de la declaració de l'IRPF de la unitat familiar, de l'exercici immediat anterior al que se sol·licita l'ajuda.

  • Factures originals justificatives del gasto.

  • Informes mèdics o de qualsevol altre tipus que justifique la situació patida.

Icona Clau Per a sol·licitar esta prestació ha d'estar donat de alta com a mutualista titular. La identificació es realitzarà mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa haurà d'estar donat de alta en eixe sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos.

  • Per a sol·licitar la prestació, polse el botó Iniciar Tràmit.
  • Si va sol·licitar la prestació i la Mutualitat li ha sol·licitat que adjunte algun document, utilitze el Servici de remissió de documentació.

Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

L'imprés de sol·licitud i els documents associats poden presentar-se en els servicis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Documents