Solicitar axuda por enfermidades crónicas e oncolóxicas

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

Solicitar axuda por enfermidades crónicas e oncolóxicas.

Requisitos:

  • Ser titular ou beneficiario en alta da Mutualidade Xeral Xudicial ao sobrevir o estado ou situación de necesidade e que manteña dita condición no momento de solicitar a axuda.

  • Os gastos para os que se solicita a axuda débense producir no exercicio no que se solicita a axuda.

DOCUMENTACIÓN QUE É NECESARIO ACHEGAR

  • Só para presentación presencial: MODELO DE SOLICITUDE (FAS)

  • Se non autoriza á Mutualidade Xeral Xudicial a obter os datos: fotocopia compulsada da declaración do IRPF da unidade familiar, do exercicio inmediato anterior ao que se solicita a axuda.

  • Facturas orixinais justificativas do gasto.

  • Informes médicos ou de calquera outro tipo que xustifique a situación padecida.

Icona Crave Para solicitar esta prestación debe estar dado de alta como mutualista titular. A identificación realizarase mediante o sistema Cl@ve, polo que deberá estar dado de alta nese sistema ou ben dispor de dni-electrónico dni-electrónico ou un dos certificados dixitais admitidos.

  • Para solicitar a prestación, pulse o botón Iniciar Trámite.
  • Se solicitou a prestación e a Mutualidade solicitoulle que achegue algún documento, utilice o Servizo de remisión de documentación.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

O impreso de solicitude e os documentos asociados poden presentarse nos servizos centrais ou as delegacións provinciais da Mutualidade Xeral Xudicial, ou en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

 

Documentos