Ajudes econòmiques en els casos de part múltiple

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Estes ajudes, comprenen dos prestacions diferenciades:

  • Subsidi especial per maternitat o paternitat en els supòsits de part, adopció o acolliment múltiples.
  • Prestació econòmica de pagament únic per part o adopció múltiples.

Tipus d'ajudes

La seua regulació bàsica està continguda en els Arts. 111 al 117 del Reglament del Mutualisme Judicial, aprovat per Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol. (BOE 04/08/2011)

Subsidi especial per maternitat o paternitat en els supòsits de part, adopció o acolliment múltiples

Tindran dret a este subsidi, els mutualistes, en els casos de maternitat per part múltiple o d'acolliment preadoptiu o permanent múltiple o de paternitat o maternitat per adopció múltiple.

És compatible amb la prestació econòmica de pagament únic per part o adopció múltiples.

La quantia del subsidi serà la quantitat resultant de multiplicar per 42 (sis setmanes del descans obligatori) l'haver-hi regulador corresponent a l'any del fet causant del cos al que pertanga el mutualista, dividint al seu torn eixe resultat per 365. El producte es multiplicarà pel nombre de fills, a partir del segon que nasquen en un mateix part o de menors adoptats o acollits simultàniament:

Subsidi especial per maternitat en cas de part múltiple:

Subsidi = (haver-hi regulador en el dia del fet causant x 42 dies / 365 dies) x (Nº fills simultanis - 1)
Grup Haver-hi Regulador 2021 (euros/any)
A1 42.563,68
A2 33.498,68
B 29.333,53
C1 25.727,56
C2 20.354,76

A1: Carrera Judicial, Carrera Fiscal, Secretariat Judicial, Mèdics Forenses i Facultatius de l'INT. i C.F.
A2: Cos de Gestió Processal i Administrativa, Cos de Tècnics Especialistes d'INT i CF i Cos de Secretaris de Jutjats de Pau de municipis de més de 7.000 habitants.
C1: Cos de Tramitació Processal i Administrativa i Cos d'Ajudants de Laboratori de l'INT i Cf.
C2: Cos d'Auxili Judicial.

L'import de Prestació de pagament únic per part múltiple és un múltiple del salari mínim interprofessional, resultant de multiplicar este últim per un coeficient fixat en funció del nombre de fills nascuts simultàniament.

Prestació econòmica de pagament únic per part múltiple

Tindran dret a esta prestació de pagament únic, els mutualistes, en els casos de maternitat per part o d'adopció múltiple, amb l'objecte compensar, en part, l'augment de gastos que produïx en les famílies el naixement o l'adopció de dos o més fills per part o adopció múltiples.

És compatible amb el subsidi especial per maternitat o paternitat en els supòsits de part, adopció o acolliment múltiples

La prestació consistix en un pagament únic, la quantia del qual serà el pagament de 4, 8 o 12 vegades el salari mínim professional mensual vigent el dia de naixement o data de la resolució judicial d'adopció, segons siguen 2,3 o més fills causants

Els fills nascuts o adoptats afectats per una discapacitat igual o superior al 33 per cent, computaran doble.

Nº de fills nascuts Nº de vegades de l'import mensual del S.M.I. Imports l'any 2021
Fets causants entre 01/01/2021 i 31/12/2021
2 4 3.800,00 euros
3 8 7.600,00 euros
4 i més 12 11.400,00 euros

S.M.I. 2019-  900€/mes. RD 1462/2018, de 21 de desembre

Icona Clau Per a la realització d'este tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve para el quin haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica.

Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

Per a sol·licitar l'ajuda s'haurà d'aportar la següent documentació:

  • Sol·licitud en model normalitzat (Descarregar), (Pot obtindre's també en els Servicis Centrals o en les Delegacions Provincials).
  • Acreditació de les dades d'identitat del sol·licitant (Fotocòpia del DNI o autorització a Mugeju perquè realitze un consulta telemàtica a través del SVDI).
  • Llibre de família o certificat de la inscripció del fill en el Registre Civil (en els casos de part múltiple).
  • Resolució judicial per la qual es constituïx l'adopció o resolució administrativa o judicial per la qual es concedix l'acolliment familiar, tant preadoptiva com a permanent (en el cas d'adopció o acolliment múltiples).
  • Certificació de qualificació de minusvalidesa, expedida per l'IMSERSO o Organisme competent de cada Comunitat Autònoma (cas d'adoptats o acollits menors d'edat, però amb 7 o més anys, discapacitats).
  • Certificació de l'Entitat Pública competent en matèria de protecció de menors, acreditativa de les especials dificultats d'inserció social i familiar (cas d'adoptats o acollits menors d'edat, però amb 7 o més anys, que, per les seues circumstàncies i experiències personals o per provindre de l'estranger, tinguen especials dificultats d'inserció social i familiar.
  • Lloc de presentació:

Els impresos de sol·licitud i altra documentació exigida, podrà presentar-se en els Servicis Centrals i Delegacions provincials de Mugeju, així com en qualsevol dels altres llocs previstos en el article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.