Ajuda per part, adopció o acolliment múltiple

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Estes ajudes comprenen dos prestacions diferenciades i que són compatibles entre si:

  • Subsidi especial per maternitat o paternitat en els supòsits de part, adopció o acolliment múltiples.
  • Prestació econòmica de pagament únic per part o adopció múltiples.

La seua regulació bàsica està continguda en els Arts. 111 al 117 del Reglament del Mutualisme Judicial, aprovat per Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol. (BOE 04/08/2011)

Subsidi especial per maternitat o paternitat en els supòsits de part, adopció o acolliment múltiples

Tenen dret a este subsidi els mutualistes en els casos de maternitat per part múltiple o d'acolliment preadoptiu o permanent múltiple o de paternitat o maternitat per adopció múltiple.

La quantia del subsidi serà la quantitat resultant de multiplicar per 42 (sis setmanes del descans obligatori) l'haver-hi regulador corresponent a l'any del fet causant del cos al que pertanga el mutualista, dividint al seu torn eixe resultat per 365. El producte es multiplicarà pel nombre de fills, a partir del segon que nasquen en un mateix part o de menors adoptats o acollits simultàniament:

Subsidi = (haver-hi regulador en el dia del fet causant x 42 dies / 365 dies) x (Nº fills simultanis - 1)
Grup Haver-hi Regulador 2021 (euros/any)
A1 42.563,68
A2 33.498,68
B 29.333,53
C1 25.727,56
C2 20.354,76

A1: Carrera Judicial, Carrera Fiscal, Secretariat Judicial, Mèdics Forenses i Facultatius de l'INT. i C.F.
A2: Cos de Gestió Processal i Administrativa, Cos de Tècnics Especialistes d'INT i CF i Cos de Secretaris de Jutjats de Pau de municipis de més de 7.000 habitants.
C1: Cos de Tramitació Processal i Administrativa i Cos d'Ajudants de Laboratori de l'INT i Cf.
C2: Cos d'Auxili Judicial.

Prestació econòmica de pagament únic per part múltiple

Tenen dret a esta prestació de pagament únic els mutualistes, en els casos de maternitat per part o d'adopció múltiple.

La prestació consistix en un pagament únic, la quantia del qual serà el pagament de 4 , 8 o 12 vegades el salari mínim professional mensual vigent el dia de naixement o data de la resolució judicial d'adopció, segons siguen 2, 3 o més fills causants

Els fills nascuts o adoptats afectats per una discapacitat igual o superior al 33 per cent, computaran doble.

Nº de fills nascuts Nº de vegades de l'import mensual del S.M.I. Imports l'any 2021
Fets causants entre 01/01/2021 i 31/12/2021
2 4 3.800,00 euros
3 8 7.600,00 euros
4 i més 12 11.400,00 euros

S.M.I. 2019-  900€/mes. RD 1462/2018, de 21 de desembre

Icona Clau Per a sol·licitar esta prestació ha d'estar donat de alta com a mutualista titular. La identificació es realitzarà mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa haurà d'estar donat de alta en eixe sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos.

Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

L'imprés de sol·licitud i els documents associats poden presentar-se presencialment en els servicis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per a sol·licitar l'ajuda ha d'aportar la següent documentació:

  • SOL·LICITUD D'AJUDA PER PART MÚLTIPLE, emplenada i firmada.

  • Si no autoritza a la Mutualitat General Judicial per a consultar les seues dades d'identitat: Fotocòpia del DNI.

  • En els casos de part múltiple: Llibre de família o certificat de la inscripció dels fills en el Registre Civil.

  • En els casos d'adopció o acolliment múltiple: Resolució judicial per la qual es constituïx l'adopció o resolució administrativa o judicial per la qual es concedix l'acolliment familiar, tant preadoptiva com a permanent.

  • En el cas d'adopció o acolliment de menors d'edat, amb 7 o més anys, amb discapacitat: Certificació de qualificació de minusvalidesa, expedida per l'IMSERSO o Organisme competent de cada Comunitat Autònoma.

  • En el cas d'adopció o acolliment de menors d'edat, amb 7 o més anys, que per les seues circumstàncies i experiències personals o per provindre de l'estranger tinguen dificultats especials d'inserció social i familiar: Certificació de l'Entitat Pública competent en matèria de protecció de menors, acreditativa de les especials dificultats d'inserció social i familiar.