Sol·licitar ajuda per part, adopció o acolliment múltiple

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Estes ajudes comprenen dos prestacions diferenciades i que són compatibles entre si:

  • Subsidi especial per maternitat o paternitat en els supòsits de part, adopció o acolliment múltiples.
  • Prestació econòmica de pagament únic per part o adopció múltiples.

Tenen dret a este subsidi els mutualistes en els casos de maternitat o paternitat per part múltiple, o acolliment preadoptiu o permanent múltiple, o maternitat o paternitat per adopció múltiple.

DOCUMENTACIÓ QUE ÉS NECESSARI APORTAR

  • Només per a presentació presencial: SOL·LICITUD D'AJUDA PER PART MÚLTIPLE.

  • Si no autoritza a la Mutualitat General Judicial per a consultar les seues dades d'identitat: Fotocòpia del DNI.

  • En els casos de part múltiple: Llibre de família o certificat de la inscripció dels fills en el Registre Civil.

  • En els casos d'adopció o acolliment múltiple: Resolució judicial per la qual es constituïx l'adopció o resolució administrativa o judicial per la qual es concedix l'acolliment familiar, tant preadoptiva com a permanent.

  • En el cas d'adopció o acolliment de menors d'edat, amb 7 o més anys, amb discapacitat: Certificació de qualificació de minusvalidesa, expedida per l'IMSERSO o Organisme competent de cada Comunitat Autònoma.

  • En el cas d'adopció o acolliment de menors d'edat, amb 7 o més anys, que per les seues circumstàncies i experiències personals o per provindre de l'estranger tinguen dificultats especials d'inserció social i familiar: Certificació de l'entitat pública competent en matèria de protecció de menors, acreditativa de les especials dificultats d'inserció social i familiar.

Icona Clau Per a sol·licitar esta prestació ha d'estar donat de alta com a mutualista titular. La identificació es realitzarà mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa haurà d'estar donat de alta en eixe sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos.

  • Per a sol·licitar la prestació, polse el botó Iniciar Tràmit.
  • Si va sol·licitar la prestació i la Mutualitat li ha sol·licitat que adjunte algun document, utilitze el Servici de remissió de documentació.

Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

L'imprés de sol·licitud i els documents associats poden presentar-se en els servicis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.