Solicitar axuda por parto, adopción ou acollemento múltiple

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

Estas axudas comprenden dúas prestacións diferenciadas e que son compatibles entre si:

  • Subsidio especial por maternidade ou paternidade nos supostos de parto, adopción ou acollemento múltiples.
  • Prestación económica de pago único por parto ou adopción múltiples.

Teñen dereito a este subsidio os mutualistas nos casos de maternidade ou paternidade por parto múltiple, ou acollemento preadoptivo ou permanente múltiple, ou maternidade ou paternidade por adopción múltiple.

DOCUMENTACIÓN QUE É NECESARIO ACHEGAR

  • Só para presentación presencial: SOLICITUDE DE AXUDA POR PARTE MÚLTIPLE.

  • Se non autoriza á Mutualidade Xeral Xudicial para consultar os seus datos de identidade: Fotocopia do DNI.

  • Nos casos de parto múltiple: Libro de familia ou certificado da inscrición dos fillos no Rexistro Civil.

  • Nos casos de adopción ou acollemento múltiple: Resolución xudicial pola que se constitúe a adopción ou resolución administrativa ou xudicial pola que se concede a acollida familiar, tanto preadoptiva como permanente.

  • No caso de adopción ou acollemento de menores de idade, con 7 ou máis anos, con discapacidade: Certificación de cualificación de minusvalía, expedida polo IMSERSO ou Organismo competente de cada Comunidade Autónoma.

  • No caso de adopción ou acollemento de menores de idade, con 7 ou máis anos, que polas súas circunstancias e experiencias persoais ou por provir do estranxeiro teñan dificultades especiais de inserción social e familiar: Certificación da entidade pública competente en materia de protección de menores, acreditativa das especiais dificultades de inserción social e familiar.

Icona Crave Para solicitar esta prestación debe estar dado de alta como mutualista titular. A identificación realizarase mediante o sistema Cl@ve, polo que deberá estar dado de alta nese sistema ou ben dispor de dni-electrónico dni-electrónico ou un dos certificados dixitais admitidos.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

O impreso de solicitude e os documentos asociados poden presentarse nos servizos centrais ou as delegacións provinciais da Mutualidade Xeral Xudicial, ou en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.