Axuda por parto, adopción ou acollemento múltiple

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

Estas axudas comprenden dúas prestacións diferenciadas e que son compatibles entre si:

  • Subsidio especial por maternidade ou paternidade nos supostos de parto, adopción ou acollemento múltiples.
  • Prestación económica de pago único por parto ou adopción múltiples.

A súa regulación básica está contida nos Arts. 111 ao 117 do Regulamento do Mutualismo Xudicial, aprobado por Real Decreto 1026/2011, do 15 de xullo. (BOE 04/08/2011)

Subsidio especial por maternidade ou paternidade nos supostos de parto, adopción ou acollemento múltiples

Teñen dereito a este subsidio os mutualistas nos casos de maternidade por parto múltiple ou de acollemento preadoptivo ou permanente múltiple ou de paternidade ou maternidade por adopción múltiple.

A contía do subsidio será a cantidade resultante de multiplicar por 42 (seis semanas do descanso obrigatorio) o haber regulador correspondente ao ano do feito causante do corpo ao que pertenza o mutualista, dividindo á súa vez ese resultado por 365. O produto multiplicarase polo número de fillos, a partir do segundo que nazan nun mesmo parto ou de menores adoptados ou acollidos simultaneamente:

Subsidio = (haber regulador no día do feito causante x 42 días / 365 días) x (Nº fillos simultáneos - 1)
Grupo Haber Regulador 2021 (euros/ano)
A1 42.563,68
A2 33.498,68
B 29.333,53
C1 25.727,56
C2 20.354,76

A1: Carreira Xudicial, Carreira Fiscal, Secretariado Xudicial, Médicos Forenses e Facultativos do INT. e C.F.
A2: Corpo de Xestión Procesual e Administrativa, Corpo de Técnicos Especialistas de INT e CF e Corpo de Secretarios de Xulgados de Paz de municipios de máis de 7.000 habitantes.
C1: Corpo de Tramitación Procesual e Administrativa e Corpo de Axudantes de Laboratorio do INT e Cf.
C2: Corpo de Auxilio Xudicial.

Prestación económica de pago único por parto múltiple

Teñen dereito a esta prestación de pago único os mutualistas, nos casos de maternidade por parto ou de adopción múltiple.

A prestación consiste nun pago único, cuxa contía será o pago de 4 , 8 ou 12 veces o salario mínimo profesional mensual vixente o día de nacemento ou data da resolución xudicial de adopción, segundo sexan 2, 3 ou máis fillos causantes

Os fillos nados ou adoptados afectados por unha discapacidade igual ou superior ao 33 por cento, computarán dobre.

Nº de fillos nados Nº de veces do importe mensual do S.M.I. Importes no ano 2021
Feitos causantes entre 01/01/2021 e 31/12/2021
2 4 3.800,00 euros
3 8 7.600,00 euros
4 e máis 12 11.400,00 euros

S.M.I. 2019-  900€/mes. R.D. 1462/2018, do 21 de decembro

Icona Crave Para a realización deste trámite en liña deberá estar dado de alta como mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación farase a través do sistema Cl@ve para o cal deberá estar dado de alta na este plataforma ou ben dispor de dni-electrónico ou dun dos certificados dixitais admitidos pola sede electrónica.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

Para solicitar a axuda deberase achegar a seguinte documentación:

  • Solicitude en modelo normalizado (Descargar), (Pode obterse tamén nos Servizos Centrais ou nas Delegacións Provinciais).
  • Acreditación dos datos de identidade do solicitante (Fotocopia do DNI ou autorización a Mugeju para que realice unha consulta telemática a través do SVDI).
  • Libro de familia ou certificado da inscrición do fillo no Rexistro Civil (nos casos de parto múltiple).
  • Resolución xudicial pola que se constitúe a adopción ou resolución administrativa ou xudicial pola que se concede a acollida familiar, tanto preadoptiva como permanente (no caso de adopción ou acollemento múltiples).
  • Certificación de cualificación de minusvalía, expedida polo IMSERSO ou Organismo competente de cada Comunidade Autónoma (caso de adoptados ou acollidos menores de idade, pero con 7 ou máis anos, discapacitados).
  • Certificación da Entidade Pública competente en materia de protección de menores, acreditativa das especiais dificultades de inserción social e familiar (caso de adoptados ou acollidos menores de idade, pero con 7 ou máis anos, que, polas súas circunstancias e experiencias persoais ou por provir do estranxeiro, teñan especiais dificultades de inserción social e familiar.
  • Lugar de presentación:

Os impresos de solicitude e demais documentación esixida, poderá presentarse nos Servizos Centrais e Delegacións provinciais de Mugeju, así como en calquera dos demais lugares previstos en o artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.