Sol·licitar ajuda per fill a càrrec amb discapacitat

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Sol·licitar la prestació, que en una assignació econòmica mensual per fill o menor acollit amb discapacitat. La quantia de la prestació que s'estableix en funció de l'edat, del grau d'incapacitat, i de la necessitat del concurs d'una altra persona.

DOCUMENTACIÓ QUE ÉS NECESSARI APORTAR

 • Només per a presentació presencial: SOL·LICITUD D'AJUDA PER FILL AMB DISCAPACITAT.

 • Resolució del reconeixement del grau de minusvalidesa, amb indicació del termini de validesa o revisió, acreditativa del grau de discapacitat i, si escau, la necessitat del concurs de tercera persona, expedida per l'òrgan competent en aquesta matèria de les Comunitats Autònomes o de l'IMSERSO.

 • Si fill amb discapacitat realitza un treball remunerat: certificació de l'empresa o entitat en què exerceix la seva activitat, en la qual constin:

  • Nom o raó social.
  • Durada del contracte.
  • Import integro de la retribució mensual.
  • Import integro de les pagues extraordinàries i el nombre d'aquestes que s'abonen a l'any i idèntica informació sobre altres retribucions de periodicitat diferent de la mensual.
 • Si s'era perceptor d'alguna pensió, prestació o subsidi incompatible: document o documents que acreditin que s'ha optat per la prestació de Mutualitat General Judicial, o que s'ha renunciat a aquells, així com la data d'efectes econòmics de l'opció o renúncia.

Icona Clau Per sol·licitar aquesta prestació ha d'estar donat de alta com a mutualista titular. La identificació es realitzarà mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa haurà d'estar donat de alta en aquest sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos.

 • Per sol·licitar la prestació, premi el botó Iniciar Tràmit.
 • Si va sol·licitar la prestació i la Mutualitat li ha sol·licitat que adjunti algun document, utilitzi el Servei de remissió de documentació.

Consulti els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

L'imprès de sol·licitud i els documents associats poden presentar-se en els serveis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.