Ajuda per fill a càrrec amb discapacitat

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

La Llei 31/1991, 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 1992, va establir en l'àmbit de Mugeju la prestació per fill a càrrec amb discapacitat, com a modalitat de les prestacions familiars per fill a càrrec.
 
Els articles 12.1, f) i 21.3 del Text Refós aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2000 arrepleguen expressament, entre les prestacions de Mugeju, les “prestacions familiars per fill a càrrec amb discapacitat”, remetent per a la seua regulació al Capitule IX del Titule II del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social.
El Reial decret 1335/2005, dictat en l'àmbit del Règim General de la Seguretat Social, desenvolupa la normativa legal per fill a càrrec amb discapacitat.
 
El Reglament del Mutualisme Judicial, aprovat per Reial decret 1026/2011, de 15 de juliol (BOE de 4/8/2011), regula esta prestació en els seus articles 109 i 110. 
 
La prestació consistix en una assignació econòmica mensual, per fill o menor acollit amb discapacitat, que s'establix en funció de la seua edat, del grau d'incapacitat i de la necessitat del concurs d'una altra persona.

Prestació per fill a càrrec discapacitat (Any 2021)
GRUP: Causants Import mensual de la prestació
Menors de 18 anys (Minusvalidesa ≥ 33%) 83,33
Majors de 18 anys (Minusvalidesa ≥ 65 % ) 392,00
Majors de 18 anys (Minusvalidesa ≥ 75 % i necessitat de tercera persona) 598,80

 

El causant no perd la condició de fill o menor acollit a càrrec pel mero fet de realitzar un treball lucratiu, per compte propi o aliena, sempre que continue vivint amb el beneficiari de la prestació i que els ingressos anuals del causant, en concepte de rendiments del treball, no superen el 100 per cent del salari mínim interprofessional.
 
El salari mínim interprofessional està fixat per a 2021 en 950,00 euros/mes (13.300,00 euros/any).
 
La percepció de les assignacions econòmiques per fill a càrrec amb discapacitat major de 18 anys, és incompatible amb la condició, per part del fill, de pensionista de jubilació o invalidesa en la modalitat no contributiva i amb la condició de beneficiari de les pensions assistencials regulades en la Llei 45/1960, de 21 de juliol, o dels subsidis de garantia d'ingressos mínims i d'ajuda per tercera persona, establits en la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids.
 

Icona Clau Per a la realització d'este tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve para el quin haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica.

Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

Per a sol·licitar l'ajuda s'haurà d'aportar la següent documentació:

 • Sol·licitud en model normalitzat (Descarregar)(Pot obtindre's també en els Servicis Centrals o en les Delegacions Provincials)
 • Resolució del reconeixement del grau de minusvalidesa, amb indicació del termini de validesa o revisió, acreditativa del grau de discapacitat i, si és el cas, la necessitat del concurs de tercera persona, expedida per l'òrgan competent en esta matèria de les Comunitats Autònomes o de l'IMSERSO
 • Si el causant (minusvàlid) realitza un treball remunerat: Certificació de l'empresa o entitat en què exercix la seua activitat, en la qual consten:
  • Nom o raó social.
  • Durada del contracte.
  • Import integre de la retribució mensual.
  • Import integre de les pagues extraordinàries i el nombre d'estes que s'abonen a l'any i idèntica informació sobre altres retribucions de periodicitat diferent de la mensual.
 • Si s'era perceptor d'alguna pensió, prestació o subsidi incompatible: documente/s que acrediten que s'ha optat per la prestació de Mugeju, o que s'ha renunciat a aquells, així com la data d'efectes econòmics de l'opció o renúncia

Lloc de presentació:

Els impresos de sol·licitud i altra documentació exigida, podrà presentar-se en els Servicis Centrals i Delegacions provincials de Mugeju, així com en qualsevol dels altres llocs previstos en el article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.