Prestación por fillo a cargo discapacitado

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

A Lei 31/1991, 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para 1992, estableceu no ámbito de Mugeju a prestación por fillo a cargo con discapacidade, como modalidade das prestacións familiares por fillo a cargo.
 
Os artigos 12.1, f) e 21.3 do Texto Refundido aprobado por Real Decreto Lexislativo 3/2000 recollen expresamente, entre as prestacións de Mugeju, as “prestacións familiares por fillo a cargo con discapacidade”, remitindo para a súa regulación ao Capitulo IX do Titulo II do Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.
O Real Decreto 1335/2005, ditado no ámbito do Réxime Xeral da Seguridade Social, desenvolve a normativa legal por fillo a cargo con discapacidade.
 
O Regulamento do Mutualismo Xudicial, aprobado por Real Decreto 1026/2011, do 15 de xullo (BOE de 4/8/2011), regula esta prestación nos seus artigos 109 e 110. 
 
A prestación consiste nunha asignación económica mensual, por fillo ou menor acollido con discapacidade, que se establece en función da súa idade, do grao de incapacidade e da necesidade do concurso doutra persoa.

Prestación por fillo a cargo discapacitado (Ano 2021)
GRUPO: Causantes Importe mensual da prestación
Menores de 18 anos (Minusvalía ≥ 33%) 83,33
Maiores de 18 anos (Minusvalía ≥ 65 % ) 392,00
Maiores de 18 anos (Minusvalía ≥ 75 % e necesidade de terceira persoa) 598,80

 

O causante non perde a condición de fillo ou menor acollido a cargo polo mero feito de realizar un traballo lucrativo, por conta propia ou allea, sempre que continúe vivindo co beneficiario da prestación e que os ingresos anuais do causante, en concepto de rendementos do traballo, non superen o 100 por cento do salario mínimo interprofesional.
 
O salario mínimo interprofesional está fixado para 2021 en 950,00 euros/mes (13.300,00 euros/ano).
 
A percepción das asignacións económicas por fillo a cargo con discapacidade maior de 18 anos, é incompatible coa condición, por parte do fillo, de pensionista de xubilación ou invalidez na modalidade non contributiva e coa condición de beneficiario das pensións asistenciais reguladas na Lei 45/1960, do 21 de xullo, ou dos subsidios de garantía de ingresos mínimos e de axuda por terceira persoa, establecidos na Lei 13/1982, do 7 de abril, de integración social dos minusválidos.
 
A solicitude deberá formularse no impreso oficial establecido pola Mutualidade Xeral Xudicial para ese efecto, acompañada da documentación que o mesmo se indica.
 
Este impreso pode obterse na propia Mutualidade (Servizo Centrais e Delegacións Provinciais) e descargarse da Web de Mugeju.

Icona Crave Para a realización deste trámite en liña deberá estar dado de alta como mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación farase a través do sistema Cl@ve para o cal deberá estar dado de alta na este plataforma ou ben dispor de dni-electrónico ou dun dos certificados dixitais admitidos pola sede electrónica.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

Para solicitar a axuda deberase achegar a seguinte documentación:

 • Solicitude en modelo normalizado (Descargar)
 • (Pode obterse tamén nos Servizos Centrais ou nas Delegacións Provinciais)
 • Resolución do recoñecemento do grao de minusvalía, con indicación do prazo de validez ou revisión, acreditativa do grao de discapacidade e, se procede, a necesidade do concurso de terceira persoa, expedida polo órgano competente nesta materia das Comunidades Autónomas ou do IMSERSO
 • Se o causante (minusválido) realiza un traballo remunerado: Certificación da empresa ou entidade en que desempeña a súa actividade, na que consten:
  • Nome ou razón social.
  • Duración do contrato.
  • Importe integro da retribución mensual.
  • Importe integro das pagas extraordinarias e o número destas que se aboan ao ano e idéntica información sobre outras retribucións de periodicidade distinta da mensual.
 • Se se era perceptor dalgunha pensión, prestación ou subsidio incompatible: documento/s que acrediten que se optou pola prestación de Mugeju, ou que se renunciou a aqueles, así como a data de efectos económicos da opción ou renuncia

Lugar de presentación:

Os impresos de solicitude e demais documentación esixida, poderá presentarse nos Servizos Centrais e Delegacións provinciais de Mugeju, así como en calquera dos demais lugares previstos en o artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.