Solicitar axuda por fillo a cargo con discapacidade

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

Solicitar a prestación, que nunha asignación económica mensual por fillo ou menor acollido con discapacidade. A contía da prestación que se establece en función da idade, do grao de incapacidade, e da necesidade do concurso doutra persoa.

DOCUMENTACIÓN QUE É NECESARIO ACHEGAR

 • Só para presentación presencial: SOLICITUDE DE AXUDA POR FILLO CON DISCAPACIDADE.

 • Resolución do recoñecemento do grao de minusvalía, con indicación do prazo de validez ou revisión, acreditativa do grao de discapacidade e, se procede, a necesidade do concurso de terceira persoa, expedida polo órgano competente nesta materia das Comunidades Autónomas ou do IMSERSO.

 • Se fillo con discapacidade realiza un traballo remunerado: certificación da empresa ou entidade en que desempeña a súa actividade, na que consten:

  • Nome ou razón social.
  • Duración do contrato.
  • Importe integro da retribución mensual.
  • Importe integro das pagas extraordinarias e o número destas que se aboan ao ano e idéntica información sobre outras retribucións de periodicidade distinta da mensual.
 • Se se era perceptor dalgunha pensión, prestación ou subsidio incompatible: documento ou documentos que acrediten que se optou pola prestación de Mutualidade Xeral Xudicial, ou que se renunciou a aqueles, así como a data de efectos económicos da opción ou renuncia.

Icona Crave Para solicitar esta prestación debe estar dado de alta como mutualista titular. A identificación realizarase mediante o sistema Cl@ve, polo que deberá estar dado de alta nese sistema ou ben dispor de dni-electrónico dni-electrónico ou un dos certificados dixitais admitidos.

 • Para solicitar a prestación, pulse o botón Iniciar Trámite.
 • Se solicitou a prestación e a Mutualidade solicitoulle que achegue algún documento, utilice o Servizo de remisión de documentación.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

O impreso de solicitude e os documentos asociados poden presentarse nos servizos centrais ou as delegacións provinciais da Mutualidade Xeral Xudicial, ou en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.